null Ministeri Berner liikenne- ja televiestintäneuvostoon Luxemburgiin

Ministeri Berner liikenne- ja televiestintäneuvostoon Luxemburgiin

Tiedote 06.06.2018 14.21 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner edustaa Suomea EU:n liikenne- ja televiestintäneuvostossa 7.-8.6.2018.

Liikenneneuvostossa on esillä useita maantieliikenneasioita. Liikkuvuuspaketin markkinoille pääsyä ja sosiaalisia kysymyksiä koskevien ehdotusten osalta tavoitteena on puheenjohtajan tilanneselvitys. Suomi pitää jatkoneuvottelujen osalta tärkeänä, että esitysten vaikutuksia arvioidaan kokonaisuutena.

- Hyvin toimivat markkinat ja logistiikka ovat elintärkeitä EU:n kilpailukyvyn kannalta. Markkinoille tarvitaan joustavuutta. Alalla ilmenneisiin ongelmiin tulee puuttua, mutta pidämme tärkeänä myös sitä että markkinoiden toimivuus ei vaarannu sääntöjä noudattavien yritysten osalta, toteaa ministeri Berner.

Markkinoillepääsyn osalta Suomi on pitänyt neuvotteluissa tärkeänä, että kevyitä hyötyajoneuvoja koskeva sääntely ei muodostu liian raskaaksi tai muodosta sisämarkkinoiden toiminnalle ylimääräisiä esteitä.

Liikenneneuvostossa on tavoitteena saavuttaa yleisnäkemys asetusehdotuksesta koskien kilpailun turvaamista ilmakuljetuksissa (868-asetus). Suomi voi hyväksyä kompromissin yleisnäkemykseksi. Suomi pitää tärkeänä, että turvataan saavutettavuus avoimen ja markkinoita avaavan lentoliikennepolitiikan avulla sekä EU:n sisällä että suhteessa kolmansiin maihin.

Neuvostossa on tavoitteena saavuttaa yleisnäkemys myös satamien vastaanottolaitteita koskevasta direktiiviehdotuksesta sekä ehdotuksesta koskien vuokrattujen ajoneuvojen käyttämistä tavaraliikenteessä. Myös sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteen toimivuutta koskevasta direktiiviehdotuksesta (EETS) tavoitteena on neuvoston yleisnäkemys. Ehdotus koskee maksujärjestelmiä, ei tiemaksuja, eikä se velvoita perustamaan tietulleja. Suomessa ei ole käytössä tietulleja.

Puheenjohtaja antaa tilanneselvityksen puhtaita ajoneuvohankintoja liittyvästä direktiiviehdotuksesta. Suomi pitää ehdotuksen tavoitteita lähtökohtaisesti hyvinä. Jatkoneuvotteluissa tulisi pyrkiä siihen, että biokaasulla ja erilaisilla korkeaseosbiopolttoaineilla toimivat autot huomioitaisiin puhtaiden ajoneuvojen määritelmässä erityisesti raskaan kaluston kohdalla.

Puheenjohtaja antaa tilanneselvitykset yhdistettyjä kuljetuksista koskevasta direktiiviehdotuksesta sekä rautatievastuuasetuksen uudistamisesta.

Neuvoston asialistan muissa asioissa Suomi tiedustelee komission jatkosuunnitelmia koskien kesäaikadirektiiviä sekä direktiivin mukaisen kellojen siirtelyn vaikutuksia.

Televiestinnän osalta tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys kyberturvallisuutta koskevasta asetusehdotuksesta, joka koskee EU:n tietoturvavirasto ENISA:n mandaattia ja kyberturvallisuuteen liittyviä sertifiointeja.

Lisäksi neuvosto käy periaatekeskustelun ja ottaa tiedoksi tilanneselvityksen sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevasta asetusehdotuksesta. Neuvostossa käydään myös periaatekeskustelu julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin uudistusehdotuksesta.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Timo Koskinen, p. 040 505 6180
neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, p. 050 444 0922