Ministeri Viitanen keskustelutilaisuudessa tiedustelun vaikutuksista sähköisen viestinnän luotettavuuteen

Ministeri Viitanen keskustelutilaisuudessa tiedustelun vaikutuksista sähköisen viestinnän luotettavuuteen

(muutosvarauksin)

Hyvät kuulijat,
Haluan toivottaa teidät oikein lämpimästi tervetulleiksi liikenne- ja viestintäministeriön keskustelutilaisuuteen. On ilahduttavaa nähdä, että teitä on saapunut paikalle näin runsaasti.

Viime kesän jälkeen tipahdelleet paljastukset osoittavat, että ulkomaisten viranomaisten harjoittama urkinta on mennyt monin paikoin pitkälle yli siitä mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Nähdäkseni nyt tarvitaan kansainvälisiä pelisääntöjä ja rajoja siihen, mikä voi olla viranomaisille sallittua verkossa. Legitiimeistä kansallisista turvallisuustarpeista on voitava pitää huolta niin että toiminta kestää kriittisen tarkastelun. Globaalilla tasolla näihin kysymyksiin odotetaan erityisesti uusia linjauksia Yhdysvalloista. Tiedustelun ja vakoilun rajoittaminen voi olla vaikeaa, mutta ei se ole mahdo-tonta.

Internetin luotettavuudesta huolehtimalla ja sitä parantamalla voidaan pitää huoli, että se voi toimia merkittävän yhteiskunnallisen toiminnan alustana. Tästä syystä keskustelu aiheesta on erittäin tärkeää.

Haluan esittää teille, arvoisat osallistujat, erityisesti kaksi näkökulmaa tänään käsiteltävään aiheeseen. Ensimmäinen näkökulma liittyy siihen, mihin suuntaan maailma on tällä hetkellä kehittymässä ja toinen siihen, miten Suomi voi menestyä ja hyötyä tästä kehityksestä.

Ajaton, Aineeton ja Alueeton internet on yhteiskunnallisen kehityksen kiihdyttäjä, jonka onnistunut hyödyntäminen on tulevaisuuden suomalaisen yhteiskunnan kenties tärkein hyvinvoinnin ja kasvun edellytys.

Internet on muuttanut kaikkien meidän kulutustottumuksia ja hyödynnämme jo tänä päivänä sellaisia digitaalisia palveluita, joista emme olisi parikymmentä vuotta sitten uskaltaneet edes unelmoida. Ja mitä tulevaisuuteen tulee, niin olen vakaasti sitä mieltä, että Suomen tulee ymmärtää ja hyödyntää kaikki se mahdollinen potentiaali, jota internet taloudellemme tarjoaa. Tämä potentiaali on kuitenkin käytettävissä vain jos kehitämme internetiä älykkäästi ja estämme sen luottamusta vaarantavat kehityskulut.

Konkreettisella tasolla jotakin internetin potentiaalista, kertoo muun muassa se, että pelkästään EU:n kansalaisten henkilötiedoilla on komission mukaan arvioitu olevan jopa yli 300 miljardin euron vuosittainen liiketaloudellinen arvo. Kyse ei siis todella-kaan ole marginaalisummista vaan aidosti miljardien eurojen muutosvoimasta, joka tulee mullistamaan kaikilla aloilla perinteiset liiketoimintamallit.

Jos taas mietitään maailmaa Snowdenin paljastusten jälkeen, niin ei liene yllättävää, että paljastuksilla arvioidaan olevan välittömiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia amerikkalaisten pilvipalveluiden kilpailukyvylle. Paljastusten on arvioitu aiheuttavan lähivuosina mahdollisesti jopa 22 - 35 miljardin tappiot amerikkalaisille pilvipalveluntarjoajille. Tämä jo yksin osoittaa sen, että perustelemattomilla tai ylimitoitetuilla tieduste-luvaltuuksilla on merkittävä vaikutus yritysten liiketoimintaan ja kilpailukykyyn. On selvää, että kasvava osa tulevista investoinneista tullaan kohdistamaan vakaina ja luotettavina tunnetuissa maissa toimiviin yrityksiin.

Miten Suomi ja me suomalaiset aiomme tehdä, jotta voisimme hyötyä täysimääräi-sesti internetin mahdollisuuksista ja turvata meidän jokaisen oikeudet turvalliseen ja perusoikeuksia kunnioittavaan digitaaliseen ympäristöön?

Paljon on jo tehty ja paljon on varmasti vielä tehtävää. Esimerkiksi joulukuussa tehty päätös Itämeren tietoliikennekaapelin toteuttamisesta on erittäin merkittävä ja pa-rantaa olennaisesti Suomen kilpailukykyä uusien datakeskusten sijaintipaikkana. Toivon että myös hallituksen päättämä datakeskusten sähköveron lasku edesauttaa uu-sia sijoittautumispäätöksiä. Suomella on muutenkin herkullinen geopoliittinen asema idän ja lännen välissä, minkä johdosta tänne on jo sijoittautunut tietointensiivistä te-ollisuutta eri ilmansuunnista ja eri maanosista. Koilisväylän kaapelihanke, joka tarjoaisi Euroopan ja Aasian välille uuden Suomen kautta kulkevan reitin on tästä yksi esi-merkki. Jos tätä asemaamme saadaan jatkossakin hyödynnettyä nimenomaan tietoliikenneyhteyksien ja niiden mahdollistamien digitaalisten palveluiden kehittämisessä, Suomella on loistavat edellytykset houkutella maahan lisää uusia investointeja sekä synnyttää uudenlaista työtä ja teollisuutta.

Kyse on myös siitä, minkälainen kuva Suomesta välittyy investointeja harkitseville yri-tyksille. Kaikki edellä esitetty huomioon ottaen, minusta Suomelle on kilpailuvaltti vahvistaa mainettaan korkean tietosuojan ja tietoturvan maana. Maana, jossa sähköinen viestintä on luottamuksellista ja jossa tietoliikenneyhteyksien tietoturvaa ke-hitetään jatkuvasti. Maana, jossa digitaalisiin palveluihin voi luottaa ja jossa niitä uskalletaan käyttää ja tarjota.

Kyberstrategian toimeenpano-ohjelmassa on lukuisia toimenpiteitä. Lainsäädännön kehittämiseksi asetettu työryhmä on vastikään aloittanut työnsä ja meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa tai valmiita esityksiä siitä minkälaisia tiedustelutarpeita eri puolilla hallintoa on.

Kaikkia uusia viranomaisten toimivaltuuksia harkittaessa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota sen arvioimiseen, mitä ongelmaa toimivaltuuksilla pyritään ratkai-semaan ja mitkä vaihtoehtoisista keinoista voisivat olla oikeasuhtaisia ongelmaan nähden. Perusoikeuksia rajoittavien viranomaisvaltuuksien lisääminen voi olla tarkoituksenmukaista ainoastaan, jos valtuuksien voidaan käytännössä katsoa olevan vält-tämättömiä tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Tarpeellisuuden arvioinnissa on huomi-oitava myös tiedustelutoiminnan vaikutukset yritysten kilpailukyvylle ja yleisesti kansalaisyhteiskunnalle. Myös puolustusministeri Haglund totesi puheessaan viime viikolla, että toimintamalleja kehitettäessä on tärkeää linjata se mikä ei kuulu viranomaisvalvontaan ja varmistaa kansalaisten yksityisyys.

Suomessa Viestintävirasto auttaa kansalaisia, yrityksiä ja julkishallinnon virastoja huolehtimaan omien tietokoneidensa tietoturvasta ja neuvoo näitä suojautumaan tietoturvaloukkauksilta. Viestintäviraston tietoturvatoiminta on tunnustetulla tavalla kansallinen menestystarina, joka perustuu sen nauttimaan erittäin korkeaan luottamukseen Suomessa. Itse en ole vielä vakuuttunut perusteluista miksi kansallisesti erittäin hyvin toimivaa yhteistyömallia tulisi muuttaa valjastamalla Viestintävirastolle uusia tehtäviä.

Arvoisat kuulijat,

Ennen kaikkea mielestäni on tärkeää, että käymme avointa ja vapaata keskustelua siitä miten turvaamme Suomen mahdollisuudet hyödyntää digitaalista kehitystä. Vain avoimen keskustelun kautta voimme saavuttaa yhteisymmärryksen siitä, minkälaisia vaikutuksia tietoturvallisuuden edistämisellä yhteiskunnassa voi olla.
Olen varma, että tulemme niitä tänään kuulemaan ja keskustelu jatkuu työn edetessä. Kiitos jo etukäteen puheenvuorojen pitäjille ja oikein antoisaa keskustelutilaisuutta kaikille.