Moped- och motorcykelstrategi under beredning

Tiedote 05.09.2018 14.45 fi sv

Motorcykel (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber utlåtanden om den moped- och motorcykelstrategi som är under beredning. Syftet med strategin är att skapa en helhetsbild av mopedernas och motorcyklarnas ställning i brytningen av transportsystemet och att utarbeta en framtidsvision att sträva efter. I strategin vill man också lyfta fram centrala mål och åtgärder för att uppnå visionen. Remisstiden löper ut den 30 september 2018.

De helheter som granskas i strategin gäller användningen och regleringen av mopeder och motorcyklar, konsekvenserna av automatisering och utnyttjandet av information i utvecklingen av tjänster. Också frågor som rör trafiksäkerhet och miljökonsekvenser har en central roll i strategin. För dessa båda gäller djärva nationella mål och uppnåendet av dem kräver effektiva utvecklingsåtgärder även för motordrivna tvåhjulingar.

På sikt är målet att det i Finland år 2030 ska finnas utmärkta förutsättningar för moped- och motorcykeltrafik både som hobby och färdsätt och som affärsverksamhet. I enlighet med detta bör bland annat den administrativa bördan för att bygga fordon och för att ändra deras konstruktion lättas upp.

Utöver detta främjas utvecklingen av serviceformer riktade till mopedister och motorcyklister med hänsyn till digitaliseringen och den pågående tjänstefieringen inom området för trafik och transport. Målgruppens behov har beaktats i planeringen av trafikleder, underhållet av transportnätet samt i utvecklingen av trafikfostran och attitydpåverkan.

Moped- och motorcykelstrategin kompletterar programmet för att främja gång och cykling från mars 2018. Också den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderade finansieringen av transportnätet fastställde i sin mellanrapport den 30 augusti 2017 att det behövs en strategi för utsläppssnåla tvåhjulingar. Detta strategiutkast är ett led i detta arbete.

Den ovan nämnda begäran om utlåtande har publicerats på webbadressen www.lausuntopalvelu.fi/SV.

Vad händer härnäst?

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av strategin som tjänsteuppdrag. Strategin publiceras senare i höst.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101

Janne Mänttäri, regeringssekreterare, 0400 693 544