null Nya Fordonsforum gör lagstiftningen klarare

Nya Fordonsforum gör lagstiftningen klarare

Tiedote 19.01.2010 16.30 fi sv

Kommunikationsministeriets första fordonsstrategi ger en helhetsbild av den fordonslagstiftning som ministeriet ansvarar för och presenterar en verksamhetsmodell för att klarlägga arbetsfördelningen i fråga om fordonsteknik och de olika aktörernas roller.

I strategin presenteras också de centrala tyngdpunkterna i fordonssektorns kommande verksamhet omformade till konkreta målsättningar och åtgärder. Fordon 2015 -strategin offentliggjordes den 19 januari 2010.


Nationellt samarbete ökar de internationella möjligheterna att påverka

Fordonslagstiftningen baserar sig långt på internationell författning, som kan utvecklas i snabb takt. I sin fordonsstrategi presenterar kommunikationsministeriet en verksamhetsmodell med en arbetsfördelning som gör de nationella förfaringssätten klarare och snabbare och klarlägger de olika aktörernas roller.

Enligt arbetsfördelningen sköts planering och beredning av Fordonsforum, som består av sakkunniga från fordonsförvaltningen och branschen i övrigt. På basen av beredningen utformar sedan ministerierna och riksdagen Finlands ståndpunkt, för de slutliga internationella förhandlingarna och överför slutresultatet till Finlands lagstiftning.

Samarbetet är en förutsättning för att man ska nå de trafikpolitiska målen: att skapa en konkurrenskraftig miljö för den enskilda föraren och fylla behoven av transporter samt att förbättra den finska fordonsparken med beaktande av ökade krav och teknisk utveckling.

I Finland sköts fordonslagstiftningen genom samarbete mellan flera förvaltningsområden. Kommunikationsministeriet svarar i huvudsak för den lagstiftning som gäller fordonens konstruktion, utrustning och lastning samt för författning som anknyter till besiktning och registrering och för beredning som gäller internationellt beslutsfattande.

De EU-direktiv och -förordningar som gäller fordon godkänns emellertid i EU:s konkurrensråd, där Finland representeras av arbets- och näringsministern. Om ärenden som gäller utsläpp besluts i EU:s miljöministerråd.

Trafiksäkerhetsverket Trafi svarar för fordonsförvaltningen i praktiken.

Ytterligare information
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28568 eller 0400 438 543
överinspektör Maria Rautavirta, tfn (09) 160 28577 eller 040 718 5975
trafikrådet Kari Saari, tfn (09) 160 28557 eller 050 5587 461