null Ollilan työryhmän lausuntoyhteenveto valmistunut

Ollilan työryhmän lausuntoyhteenveto valmistunut

Uutinen 11.06.2014 09.10 fi

Ruuhka moottoritiellä (Kuva: Rodeo)

Sidosryhmät pitävät oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raporttia hyvänä keskustelun avauksena etsittäessä keinoja tieliikenteen verotuksen uudistamiseen. Suurin osa lausunnonantajista tukee selvästi työryhmän ehdotusta siitä, että asiassa edettäisiin kokeilujen kautta. Lausunnonantajien selvä enemmistö katsoo, että valtakunnallista kilometriveroa tulisi selvittää lisää. Useilla lausunnonantajilla on kuitenkin tiettyjä varaumia ja ehtoja verouudistukselle.

Jorma Ollilan vetämä liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä luovutti raporttinsa joulukuussa 2013. Työryhmä katsoi, että kilometriverotuksen arvioidut vaikutukset puoltaisivat sitä, että Suomessa voisi olla syytä edetä autoilun verotuksessa kohti kilometriveron käyttöönottoa.

Selvitys oli lausuntokierroksella kevään 2014 aikana. Lausunnonantajat katsovat, että kilometriverotus on mielenkiintoinen ja mahdollinen liikennepoliittinen keino, mikäli siihen liittyvät epävarmuustekijät voidaan ratkaista. Näitä ovat esimerkiksi kustannukset ja yksityisyyden suoja.

Autoilun verotuksen kehittämiseen kilometriveron käytön suuntaan suhtautuvat myönteisesti ne, joiden mielestä veromuutos edistäisi merkittävästi autokannan uudistumista, parantaisi henkilöautokannan turvallisuutta ja energiatehokkuutta ja vähentäisi liikenteen päästöjä. Kilometriveron käyttöönottoa puolestaan kritisoidaan sillä, että se olisi kallis toteuttaa ja vastaavia hyötyjä voitaisiin saada myös kehittämällä nykyistä verojärjestelmää.

Lausunnonantajat ovat melko yksimielisiä siitä, että liikennepoliittiset tavoitteet tulisi liittää osaksi autoilun verotusta. Osan mielestä tämä olisi järkevää tehdä uudistamalla autoilun verotusta esim. kilometriveron suuntaan. Osa lausunnonantajista puolestaan näkee, että liikennepoliittiset tavoitteet voidaan liittää autoilun verotukseen kehittämällä nykyverojärjestelmää.

Lausunnonantajat näkevät liikenteen digitalisoitumiskehityksen merkittävänä mahdollisuutena liikenteelle. Digitalisoitumiskehityksen arvioidaan tehostavan toimintoja, parantavan autoilun turvallisuutta, lisäävän tuottavuutta ja avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia liikennesektorilla. Digitalisoitumiskehityksen arvioidaan näkyvän merkittävimmin liiken¬teen sujuvuuden ja turvallisuuden lisääntymisessä.

Suhtautuminen kilometriveroon on selvästi erilaista maaseudulla ja kaupunkiseudulla. Maaseutua ja harvaan asuttuja alueita edustavat lausunnonantajat kannattavat alueellista hinnoittelua, kun taas tiheämmin asuttujen seutujen lausunnonantajat suhtautuvat kielteisemmin alueelliseen hinnoitteluun.

Lisätietoja:

Liikenneneuvos Tuomo Suvanto, p. 0295 34 2403