Parlamentaarinen työryhmä selvittämään liikenneverkon tulevaisuutta

Tiedote 08.02.2017 09.47 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot. Huomioon otetaan liikenteen korjausvelan vähentäminen, kehittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehitys ja päästövähennystavoitteet.

Työryhmän toimikausi on 28.2.2017–28.2.2018. Työryhmän on tarkoitus antaa väliraportti päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä 18. elokuuta 2017.

Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän tehtävänä on pohtia keinoja, joilla vastataan kansallisen ilmastopolitiikan liikenteelle asettamiin päästövähennystavoitteisiin ja luodaan edellytyksiä liikenteen automatisaatiolle ja liikenteen digitaalisten palvelujen syntymiselle.

Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän työn tavoitteena on luoda kustannustehokas, pitkäjänteinen ja tarkoituksenmukainen suunnitelma väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle. Tavoitteena on luoda suunnitelma kansallisen ilmastopolitiikan mukaisten tavoitteiden toteuttamiselle vuoteen 2030 mennessä ja suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille liikenteen palveluille ja automatisaatiolle. Lisäksi tavoitteena on korjausvelan vähentäminen seuraavan 10 vuoden aikana sekä tarvittavan rahoituksen turvaaminen väylien ylläpitoon jatkossa.

Työryhmän tehtävänä on määritellä riittävät keinot edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lähtökohtana on kokonaisverorasituksen, julkisen talouden kestävyysvajeen ja valtion vastuiden hallittavuus.

Työryhmän asettamisen taustalla on huoli valtion liikenneverkon ylläpidon ja kehittämisen rahoituksen riittävyydestä. Rahoituksen puutteesta johtuen Suomen liikenneverkossa on 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan vuosivauhdilla.

Liikenneverkon on pystyttävä vastaamaan kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnan vaatimuksiin koko maassa nyt ja tulevaisuudessa. Liikenteen digitalisaatio ja automatisaatio, palveluistuminen ja tiedon merkityksen lisääntyminen muuttavat asiakastarpeita ja samalla liikenneverkolle kohdistuvia vaatimuksia. Liikenneverkkojen kunnolla on suora vaikutus Suomen kilpailukykyyn.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Työryhmässä on lisäksi kaksi edustajaa jokaisesta neljästä suurimmasta eduskunnassa edustetusta puolueesta ja yksi edustaja muista eduskunnassa edustetuista puolueista. Puolueet, joilla on ryhmässä yksi edustaja, voivat nimetä ryhmään varajäsenen. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan, kun puolueet ovat ilmoittaneet edustajansa.

Työryhmän pääsihteerinä toimii ylijohtaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmään nimetään sihteerit liikenne- ja viestintäministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä sekä pysyvät asiantuntijat liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työnsä avuksi työryhmä voi asettaa alatyöryhmiä ja käyttää asiantuntijoita.

Lisätietoja:

Mikael Nyberg, p. 040 837 8794