Takaisin

Periaatepäätös tuo pääteille keskikaiteita ja tehostaa raskaan liikenteen valvontaa

Periaatepäätös tuo pääteille keskikaiteita ja tehostaa raskaan liikenteen valvontaa

Tiedote 09.03.2006 14.28 fi

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta vuosina 2006-2010. Valtakunnallisena tavoitteena on edelleenkin vähentää liikennekuolemien määrä alle 250:een vuoteen 2010 mennessä.

Päätökseen on koottu liikenneturvallisuussuunnitelmasta sellaiset tärkeimmät toimenpiteet, joissa valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto on tarpeen liikenneturvallisuustyötä tekevien organisaatioiden kannalta.

Keskikaiteiden rakentamisesta vaaralliseksi katsottaville tieosuuksille tehdään kuluvan vuoden aikana suunnitelma, jossa selvitetään myös rahoitusmahdollisuudet. Keskikaiteilla pystyttäisiin vähentämään nokkakolareita yksiajorataisilla pääteillä. Ajosuuntien erottelu otetaan nykyistä merkittävämmäksi perusteeksi nopeusrajoituksien määrittelyssä.

Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentämiseksi tehostetaan raskaan liikenteen valvontaa. Tämä koskee myös rajan ylittävää liikennettä. Valvonta kohdistuu mm. ajo- ja lepoaikoihin, ajonopeuksiin, ylipainoihin ja kuorman sidontaan. Kuljetusten tilaajan ja rahdinantajan vastuuta kuormauksesta sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta korostetaan.

Kuljettajien ajokorttikoulutusta ja kuljettajantutkintoa kehitetään. Vuosina 2008-2009 otetaan käyttöön EU:n vaatimukset raskaan kaluston kuljettajien ammattitaidosta ja jatkokoulutuksesta.

Vuoden 2006 aikana tutkitaan, voitaisiinko EU-lainsäädännöllä alentaa raskaiden ajoneuvojen nopeudenrajoittimien maksimiarvoja. Lisäksi selvitetään mahdollisuus käyttää ajopiirturiin tallentuneita tietoja ajonopeuksien valvonnassa.

Alkolukon käyttöä laajennetaan. Erityisesti sen tulisi yleistyä ammattiliikenteessä. Tarkoituksena on harkita, pitäisikö alkolukko määrätä pakolliseksi koulukuljetuksissa.

EU-yhteistyönä pyritään vaikuttamaan myös automaattisen hätäviestijärjestelmän (eCall) saamiseksi uusien autojen varusteeksi vuodesta 2009 lähtien.

Toistuvien liikennerikkomusten hillitsemiseksi otetaan käyttöön ns. virhepistejärjestelmä. Näin voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon esimerkiksi turvavöiden käytön laiminlyönti ja eräitä muita rikkomuksia. Lisäksi selvitetään, voitaisiinko järjestelmään liittää myös koulutusta liikaa pisteitä keränneille kuljettajille.

Nopeusvalvonnan puuttumiskynnyksiä tiukennetaan siten, että ajonopeudet saadaan vastaamaan nopeusrajoituksia ja rajoitusten ylitykset pieniksi. Aikaisempien suunnitelmien mukaisesti lisätään automaattista nopeusvalvontaa. Kiinteän automaattivalvonnan tulisi kattaa noin 3000 tiekilometriä pääteistä vuonna 2010.

Tasoristeysten poistamista pyritään nopeuttamaan. Hirvikolareita ehkäistään rakentamalla lisää erilaisia eläinten kulkujärjestelyjä ja riista-aitoja sekä parantamalla näkemäalueita.

Ikääntymisen tuomia liikenneturvallisuusongelmia kartoitetaan erityisellä ohjelmalla. Periaatepäätökseen sisältyy myös useita uuden teknologian käyttöönottoon tai kehittämiseen liittyviä toimia.

Monet esitetyt toimenpiteet edellyttävät selvityksiä, joiden pohjalta voidaan vasta päättää jatkotoimista. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi alkolukon määrääminen pakolliseksi toistuvaan rattijuopumukseen syyllistyneille sekä raskaampien moottoripyörien aloitusikärajan nostaminen.

Lisäksi selvitetään, millaisia kokemuksia muissa maissa on siitä, että polkupyöräilijää sakotetaan kypärättä ajamisesta. Sen jälkeen arvioidaan, onko sanktioiden käyttöönotto tarpeellista.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
liikenneneuvos Matti Roine, puh. (09) 160 28568 tai 040 823 2109
yli-insinööri Juha Valtonen, puh. (09) 160 28615 tai 040 865 3690
hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395