null Raskaan polttoöljyn käyttö arktisella merialueella uutena aiheena IMO-kokousten asialistalle

Raskaan polttoöljyn käyttö arktisella merialueella uutena aiheena IMO-kokousten asialistalle

Uutinen 10.07.2017 14.39 fi

Laiva merellä Kuva: LVM/Rodeo

Suomen tavoitteet saavutettiin hyvin kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO:n meriympäristön suojelukomitean kokouksessa Lontoossa 3.-7.heinäkuuta. Komitea päätti muun muassa painolastivesien käsittelylaitteiston aikataulusta, Itämeren asemasta NECA-alueena sekä nosti raskaan polttoöljyn käytön ja kuljetuksen arktisella alueella tulevien kokousten asialistalle.

Painolastivesien käsittelylaitteistot tulee tehdyn päätöksen mukaan asentaa viimeistään vuosien 2022-2024 aikana, riippuen aluksen katsastusaikatauluista. Lisäksi komitea hyväksyi uuden ohjeistuksen painolastiveden vaihdolle ja käsittelylle. Ohjeistuksen keskeinen sisältö on, että alukselta ei tule vaatia painolastiveden käsittelyä tai mitään erityisiä käsittelytoimenpiteitä, jos painolastiveden vaihto ei ole mahdollista, kuten Itämerellä.

Komitea hyväksyi lopullisesti Itämeren ja Pohjanmeren NECA-alueiksi, joilla aluksista peräisin olevien typen oksidipäästöjä tulee rajoittaa 1.1.2021 ja sen jälkeen rakennettavissa uusissa aluksissa niiden purjehtiessa näillä alueilla. Päästöjen vähennys tulee olemaan noin 80 % nykyisestä tasosta.

Uutena asiana tulevissa kokouksissa tullaan käsittelemään raskaan polttoöljyn käytön ja kuljetuksen aiheuttamia uhkia arktisille merialueille. Suomi tuki aiheen nostamista asialistalle ja se on keskeinen myös Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden kannalta.

IMO:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä GHG-strategia eteni. Alustavan strategian on tarkoitus olla valmis kevääseen 2018 mennessä. Samalla päätettiin matkustaja- ja rahtialusten energiatehokkuussäännösten muuttamisesta. Myös alusten polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva IMO:n globaali tiedonkeruujärjestelmä (Data Collection System, DCS) hyväksyttiin lopullisesti.