Takaisin

Raskaan tavaraliikenteen tietullidirektiivistä ei saatu vieläkään ratkaisua

Raskaan tavaraliikenteen tietullidirektiivistä ei saatu vieläkään ratkaisua

Tiedote 11.06.2004 19.27 fi

Liikenne- ja viestintäministerit eivät tälläkään kertaa saavuttaneet yhteisymmärrystä maanteiden raskaan tavaraliikenteen tietullidirektiivistä.

Direktiivissä oli tarkoitus säätää muun muassa tietullien laskentaperusteista, tullien soveltamisalasta ja korotettujen tullien soveltamisesta erityisen herkillä alueilla.

EU:n liikenneministerit kokoontuivat Luxemburgissa 11. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen.

Ministeri Luhtanen pitää direktiivin hyväksymistä tärkeänä, jotta Eurooppaan saataisiin yhteisesti sovitut periaatteet tietulleista.

- Ei ole Suomen edun mukaista, että tietullien korkeus jätettäisiin jäsenvaltioiden kansallisesti päätettäviksi. Eräät Suomen vaatimukset on jo saavutettu, mutta Suomi ei katsonut voivansa hyväksyä direktiiviä ennen kuin täsmällisestä laskentamenetelmästä ja tullimaksutulojen korvamerkinnästä saadaan tyydyttävä ratkaisu, Luhtanen painotti.

Laskentamenetelmän käytön tulee Suomen mielestä olla pakollista ja tietullituotot tulee korvamerkitä eli suunnata liikenneinvestointeihin.

Kun direktiivi aikanaan mahdollisesti hyväksytään, se ei velvoita ottamaan Suomessa käyttöön tietulleja. Jos Suomessa kuitenkin joskus otetaan tietullit käyttöön, niiden on noudatettava direktiivin suuntaviivoja.

Ympäristöä pilaavien alusten rankaisemisesta päätös

Ministerit sopivat siitä, miten laivojen aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta tulisi rankaista ja kuinka sitä tulisi valvoa.

Ministerineuvoston päätös velvoittaa satamavaltioita aina suorittamaan asianmukainen tutkimus, kun se epäilee, että sen satamassa oleva alus on syyllistynyt laittomiin päästöihin.

Direktiivillä tehostetaan myös rannikkoalueiden kautta kulkevien alusten päästörikkomuksia. EU:n jäsenvaltiot velvoitetaan tekemään yhteistyötä päästörikkomuksia tutkittaessa. Suomen kannalta asia on tärkeä, sillä Suomenlahden läpikulkuliikkenne kasvaa lähiaikoina voimakkaasti.

Neuvosto sopi, että jäsenmaat voivat itse valita tehokkaimmat keinot laittomia päästöjä tehneiden alusten rangaisemiseksi. Direktiivillä tuodaan osittain kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n säännökset EU:n lainsäädäntöön.

Raskaan liikenteen kuljettajien työaikojen tiukennuksista päätös

Ministerit käsittelivät myös asetusehdotusta, jonka pääasiallinen tarkoitus on raskaan tieliikenteen ajo- ja lepoaikasäädösten yksinkertaistaminen. Yhtenäisellä säännöstöllä toivotaan, että erilaisten tulkintojen määrä EU-maissa vähenisi.

Ministerit sopivat useista muutosehdotuksia, joilla on vaikutusta ajo- ja lepoaikojen sijoittamiseen työpäivälle. Ratkaisut kiristävät ajoaikoja joissakin kuljetuksissa mutta tarjoavat toisissa kuljetuksissa nykyistä enemmän joustoa.

Vaikka ehdotus lisää kuljetuskustannuksia Suomessa, niin se myös parantaa turvallisuutta ja edistää ammattikuljettajien työoloja.

Suomi onnistui saamaan asetukseen poikkeuksen harvaanasuttujen alueiden elinkeinoille. Tämä helpottaa jatkossa esimerkiksi maidonkuljetuksia Pohjois-Suomessa.

Galileo-ohjelman jatkosta sovittiin

Liikenneministerit pääsivät sopuun eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän Galileon jatko-ohjelmasta. Ministerit sopivat, että hankkeen seuraavia vaiheita varten perustetaan erityinen Galileo-virasto. Sen on tarkoitus toimia hankkeen valvontaviranomaisena.

Lisäksi ministerit myönsivät komissiolle valtuudet allekirjoittaa EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Galileo- ja GPS- satelliittinavigointijärjestelmien yhteistyösopimus. Sopimuksella varmistetaan GPS:n ja Galileon yhteentoimivuus ja sovitaan yhteistyöstä satelliittinavigoinnin aloilla.

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Rita Linna, LVM, puh. (09) 160 28556 (lentoliikenne)
liikenneneuvos Lassi Hilska, LVM, puh. (09) 160 28497 (tieliikenteen hinnoittelu)
vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, LVM, puh. (09) 160 28499 (ajo- ja lepoajat)
alusten ympäristöpäästöt, hallitusneuvos Lolan Eriksson, puh. 040 407448118