Rautatieviraston henkilö- ja rahatarpeet selvitetty

Tiedote 30.09.2004 11.53 fi

Suomeen perustettavaan uuteen rautatievirastoon tarvittaisiin 27 henkilötyövuoden resurssit. Näistä kokonaan uusia resursseja olisi 12 henkilötyövuotta, ja Ratahallintokeskuksesta virastoon siirtyisi 15 henkilötyövuotta.

Tiedot selviävät liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä, jossa kartoitettiin rautatieviraston perustamiseen ja toimintaan tarvittavat henkilöresurssit ja määrärahat. Uusi rautatievirasto on tarkoitus perustaa 1. syyskuuta 2006.

Ministeriö ottaa kantaa esitettyihin henkilö- ja määräraharesursseihin vuoden loppuun mennessä osana ehdotustaan vuosien 2006-2009 budjettikehyksiksi.

Perustamisvuonna viraston määrärahoiksi tarvittaisiin selvityksen mukaan 3,271 miljoonaa euroa. Vuosikustannukset tämän jälkeen olisivat 3,021 miljoonaa euroa.

Selvityksessä arvioitiin myös, olisiko Tiehallinnosta mahdollista siirtää henkilökuntaa rautatievirastoon. Selvityksen mukaan Tiehallinnosta ei suoraan ole siirrettävissä sopivaa henkilökuntaa uuteen virastoon.

Rautatieviraston perustamista esitti liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä toukokuussa 2004. Virasto perustuu EU:n määräyksiin. Rautatievirasto olisi Ratahallintokeskuksesta ja rautatieyrityksistä riippumaton virasto, joka vastaisi rautatieliikenteen turvallisuus- ja hallintotehtävistä. Suurin osa uuden viraston tehtävistä siirtyisi Ratahallintokeskuksesta.

Nyt tehdyn selvityksen mukaan viraston tehtävät jakautuisivat neljään osaan; rautatieinfrastruktuuriin, liikkuvaan kalustoon liittyviin asioihin, yleiseen liikenneturvallisuuteen liittyviin asioihin sekä hallinto- ja tukipalveluihin.

Selvityksen tekivät liikenne- ja viestintäministeriölle apulaisjohtaja Raimo Tapio Tiehallinnosta ja ylitarkastaja Tuomo Suvanto liikenne- ja viestintäministeriöstä.


Lisätietoja:
apulaisjohtaja Raimo Tapio, Tiehallinto, puh. 020 444 2204
ylitarkastaja Tuomo Suvanto, puh. (09) 160 28551, 040 777 8127