Reformen av postlagen vann mestadels understöd i remissen

Tiedote 15.12.2016 12.57 fi sv

Ett sammandrag av utlåtandena om regeringens proposition med förslag till reform av postlagen har färdigställts. I de flesta remissvaren framfördes synpunkter på de ändringar som gäller utdelning och insamling av försändelser som ingår i de samhällsomfattande posttjänsterna och kvalitetsnormerna för samhällsomfattande posttjänster.

- När antalet brev och tidningar som delas ut ständigt sjunker vill vi försäkra oss om att det finns posttjänster att tillgå och postverksamhet i hela Finland. Vårt mål är att ta fram en postlag som motsvarar den förändrade verksamhetsmiljön. I remissen understöddes upphandling som en tänkbar metod för att skapa större flexibilitet i postutdelningen och för att effektivisera verksamheten, säger kommunikationsminister Anne Berner.

I remissvaren fick de föreslagna ändringar som gäller utdelning och insamling tre dagar i veckan och flexiblare befordringstider för brev både ros och ris. Majoriteten av remissinstanserna, bland annat företrädare för tidningar, understödde huvudsakligen den föreslagna modellen, vilken avses ge större frihet att ordna samhällsomfattande posttjänster, men ändå trygga utdelning fem dagar i veckan i glesbygder.

En del av remissinstanserna, såsom Posti Oy, bedömde att förslagen i propositionen var otillräckliga och efterlyste större flexibilitet i de samhällsomfattande tjänsterna. Å andra sidan motsatte sig en del remissinstanser förslagen och ansåg rentav att de inte är förenliga med postdirektivet.

Den sammanslagning av utdelningen av olika produkter som planeras i förslaget till transportbalk understöddes i flertalet utlåtanden. Likaså understöddes de flesta ändringar som gäller postnummer- och adressregister samt övergången till boxutdelning genom beslut av husbolaget. Vidare ansågs det vara viktigt att man i den nya regleringen tar hänsyn till behoven hos särskilda grupper bland allmänheten.

I remissen framfördes önskemål om att upphandlingsförfarandet och definitionen av tidig utdelning som hör nära samman med upphandling preciseras ytterligare. Däremot bedömde de flesta remissinstanser att det föreslagna systemet med vilket tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster kan skapa och dela e-innehåll är onödigt.

Kommunikationsministeriet bad ett stort antal intressenter yttra sig om propositionen som också fanns fritt tillgänglig för utlåtanden på ministeriets webbplats. Ministeriet fick sammanlagt 34 utlåtanden.

Härnäst gör ministeriet de ändringar i propositionen som remissvaren ger upphov till. Avsikten är att regeringspropositionen med förslag till postlag ska överlämnas till riksdagen i början av 2017.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, överdirektör, tfn 050 344 3400, förnamn.efternamn@lvm.fi

Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, tfn 050 340 8221, förnamn.efternamn@lvm.fi