Regleringen om paketförsändelser inom EU ändras

Tiedote 28.06.2019 13.12 fi sv en

I postlagen ändras bestämmelserna om internationella paketleveranstjänster. Ändringen har samband med en redan godkänd EU-förordning som förpliktar större företag som tillhandahåller paketleveranstjänster att ge information om gränsöverskridande tjänster, bland annat prisuppgifter.

Genom lagändringen genomförs Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. EU-förordningen är direkt bindande för medlemsstaterna. 

Förordningen förpliktigar medlemsstaterna att utse en behörig myndighet till att följa upp hur förordningen genomförs och förmedla prisuppgifter till kommissionen och andra medlemsstater samt till att fastställa påföljder för brott mot bestämmelserna. 

Genom lagändringen ges Transport- och kommunikationsverket behörighet att fastställa de sanktioner som är tillämpliga vid överträdelser av förordningen. I och med ändringen kan Transport- och kommunikationsverket i sin tillsyn i enlighet med paketförordningen använda samma metoder som vid tillsynen över den övriga postverksamheten. I lagförslaget föreslås inte några ytterligare nationella bestämmelser.

Vad händer härnäst?

I Finland omfattar EU-förordningen cirka tio företag som tillhandahåller paketleveranstjänster. Förordningen ska träda i kraft senast den 23 november 2019. 

Regeringens proposition om lagändringen, genom vilken förordningen genomförs, ska härnäst behandlas i riksdagen. 

Ytterligare information:

Emil Asp, konsultativ tjänsteman, tfn 040 509 9757
Eero Salojärvi, planerare, tfn 050 514 5930