Takaisin

Runkoverkkoehdotuksen vaikutukset arvioitu

Runkoverkkoehdotuksen vaikutukset arvioitu

Tiedote 24.05.2006 13.09 fi

Teiden ja ratojen runkoverkkoehdotuksen vaikutukset liikenteeseen, elinkeinoelämään, aluekehitykseen ja ympäristöön on arvioitu. Lisäksi Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT on laatinut erillisen selvityksen runkoverkkojen vaikutuksista aluetalouteen.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän esityksessä runkoverkot kattaisivat 3060 tiekilometriä ja 2750 ratakilometriä. Lopullinen päätös verkkojen laajuudesta tehdään ensi syksynä sen jälkeen, kun vaikutusarvioinnista saadut lausunnot on käsitelty.

Arvioinnin mukaan teiden runkoverkon kehittäminen parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja myös liikenteen sujuvuutta. Runkotiet lisäävät elinkeinoelämän kuljetusten täsmällisyyttä sekä alentavat kuljetuskustannuksia.

Sen sijaan vaikutukset tiekuljetusten nopeuteen ja muun liikenteen matka-aikoihin ovat melko vähäiset. Kevyen liikenteen turvallisuus paranee selvästi, mutta toisaalta reitit voivat pidentyä.

Ratojen raskaan liikenteen runkoverkon toteuttaminen parantaisi rautatiekuljetusten kilpailukykyä ja poistaisi nykyisiä kapasiteettiongelmia. Henkilöliikenteen matka-ajat lyhenisivät selvästi. Tasoristeysten poistaminen ja ratojen turvajärjestelmät vaikuttaisivat merkittävästi rautatieliikenteen turvallisuuteen.

Runkoratojen ja -teiden kehittämisellä on monin paikoin kielteisiä vaikutuksia paikalliseen maankäyttöön ja ihmisten elinolosuhteisiin. Nopeuksien kasvaessa esimerkiksi melutaso nousee ja melualueet kasvavat. Toisaalta meluesteitä rakennetaan lisää, mutta tämä ei riitä poistamaan ongelmaa kokonaan. Lisäksi runkoverkkojen arvioidaan laajentavan työssäkäyntialueita, mikä osaltaan hajauttaa yhdyskuntarakennetta.

Runkoverkkoehdotusta ja vaikutusarvion alustavia tuloksia esiteltiin maalis-huhtikuussa Oulussa, Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä. Aluetilaisuuksiin osallistui mm. valtionhallinnon, maakuntien ja elinkeinoelämän edustajia.

Vaikutusarvion loppuraportti on lähetetty viranomaistahoille lausuntokierrokselle. Lausuntojen määräaika päättyy 22. kesäkuuta.

Myös kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia, vaikutusarviointia ja taustaraportteja liikenne- ja viestintäministeriön Internet-sivuilla www.mintc.fi/runkoverkot.


Lisätietoja
arviointityöryhmän pj, liikenneneuvos Petri Jalasto, puh. (09) 160 28509 tai 040 552 9039
liikenneinfrastruktuuriyksikön päällikkö, rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520