Saaristoon tarvitaan uudenlaisia liikennepalveluja

Tiedote 08.03.2016 09.01 fi sv

Saaristoon halutaan synnyttää julkisesti rahoitettujen palvelujen rinnalle nykyistä enemmän markkinaehtoisia liikennepalveluja. Samalla tavoitteena on digitalisaation ja uudenlaisten palvelujen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää yhdessä hallinnonalan virastojen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa kehittämishankkeen, jossa etsitään keinoja vastata nykyistä paremmin saariston muuttuviin liikkumis- ja kuljetustarpeisiin. Uutta voisi olla digitaalinen palvelu, joka helpottaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Lisäksi etsitään ratkaisuja, joilla voidaan parantaa julkisesti rahoitettujen liikennepalvelujen kustannustehokkuutta.

Saariston uusia liikennepalveluja suunnitellaan aktiivisessa yhteistyössä asiakkaiden, palvelujen tuottajien, muiden sidosryhmien sekä julkisten toimijoiden kanssa. Mahdollisten uudistusten toimivuutta ja niiden vaikutuksia arvioidaan kokeilemalla niitä käytännössä vuosina 2016-2019.

Kehittämishanke ja siihen liittyvä kokeilu ovat osa hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Kärkihankkeella tavoitellaan entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia, keskenään yhteentoimivia palveluja.

Saariston elinvoimaisuus ja kehittyminen edellyttävät koko liikennepalvelukokonaisuuden päivittämistä tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi. Saaristossa tarvitaan saumattomia, eri liikennemuotoja yhdistäviä ovelta ovelle -palveluja sekä mahdollisuuksia yhdistellä tehokkaasti erityyppisiä kuljetuksia. Kokeilulla myös poistetaan markkinoille pääsyn ja avoimen kilpailun esteitä.

Nykyisen yhteysalusliikenteen ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia saariston vakituisten asukkaiden välttämättömistä matka- ja kuljetustarpeista. Esimerkiksi matkailun ja osa-aika-asukkaiden tarpeisiin nämä palvelut eivät välttämättä ole riittäviä. Lisäksi nykyiset, valtion hankkimat ja käyttäjille maksuttomat yhteysaluspalvelut saattavat olla esteenä saariston liikennepalvelumarkkinoiden kehittymiselle.

On arvioitu että nykymalliset, pääosin julkisesti rahoitetut yhteysaluspalvelut eivät pysty vastaamaan enää 2020-luvulla saariston eri asiakasryhmien kehittyvään kysyntään. Sen vuoksi saariston liikennepalveluja on ryhdyttävä suunnittelemaan kokonaisuutena jo nyt.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Eeva Linkama 0295 34 2476

yksikön johtaja Laura Vilkkonen 0295 34 2391