Takaisin

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutokset lausunnoille

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutokset lausunnoille

Tiedote 21.06.2007 13.06 fi

Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin on valmisteltu muutoksia. Muutosehdotukset lähetettiin laajoille lausuntokierroksille 21. kesäkuuta.

Ensimmäisessä muutosehdotuksessa ehdotetaan tunnistamistietojen käsittelyn mahdollistamista mm. keskeisten yrityssalaisuuksien paljastamisen tilanteissa sekä muutoksia tietoturva- ja laskuerittelysäännöksiin. Toisella muutosehdotuksella saatettaisiin voimaan EU:n sähköisen viestinnän tunnistamistietojen tallentamisdirektiivi.

Yrityssalaisuudet, tietoturva ja laskuerittely

Yrityssalaisuuksia koskevan esitysluonnoksen eräät osat perustuvat sähköisen viestinnän tietosuojalain valmistelutyöryhmän talven ja kevään aikana tekemään työhön. Työryhmä luovutti ehdotuksensa viestintäministeri Suvi Lindénille kesäkuun alussa.

Työryhmä esitti, että yritykset ja muut organisaatiot, jotka itse toteuttavat sähköposti- ym. viestintäpalvelunsa saisivat käsitellä tunnistamistietoja keskeisten yrityssalaisuuksien paljastamisen ja verkon luvattoman käytön selvittämiseksi. Tunnistamistiedot ovat rinnastettavissa tavallisen kirjeen osoitetietoihin. Tunnistamistiedot tallentuvat yritysten omiin laitteisiin. Käsittelyoikeus ei ulottuisi viestien sisältöön. Yrityksen tulisi ensisijaisesti pyrkiä suojaamaan viestintäverkkonsa ja -palvelunsa sekä yrityssalaisuudet muilla keinoilla. Tunnistamistietojen käsittely olisi vasta viimesijainen keino. Manuaalinen seuranta voisi kohdistua vain niihin tunnistamistietoihin, joiden käsittely on välttämätöntä väärinkäytösten selvittämiseksi.

Esityksellä on tarkoitus muuttaa myös muita sähköisen viestinnän tietosuojalain säännöksiä. Muun muassa tietoturvapykälää ehdotetaan uudistettavaksi vastaamaan nykyisen tietoturvasta huolehtimisen vaatimuksia. Laskuerittelysäännökseen ehdotetaan muutosta, joka helpottaisi matkapuhelimen joustavaa käyttämistä palvelujen ja hyödykkeiden maksamiseen.

Tunnistamistietojen tallentaminen (data retention)

Toisessa esitysluonnoksessa säännelty tunnistamistietojen tallentamisvelvoite koskisi vain teleyrityksiä. Tiedot säilytettäisiin 12 kuukauden ajan. Tallentamisvelvoitteella varmistettaisiin se, että tunnistamistiedot ovat poliisin käytettävissä rikostutkinnassa. Säilyttämisvelvoite koskisi tunnistamistietoja ja eräitä muita direktiivissä määrättyjä tietoja, mutta ei viestien sisältöjä. Tallentamisesta aiheutuvat kustannukset kattaisi poliisi, jonka tarpeisiin tiedot tallennetaan.

Periaatteellisesti muutos on merkittävä, koska tietoja velvoitetaan säilyttämään viranomaisten tarpeita varten. Käytännössä muutos ei ole niin merkittävä, koska teleyritykset säilyttävät jo nyt samoja tietoja lähinnä laskutusta varten.

Tunnistamistietojen tallentamista koskevan lausuntopyynnön yhteydessä pyydetään lausuntoa myös Viestintäviraston asiaa koskevasta määräyksestä ja määräyksen soveltamisesta koskevasta suosituksesta.

Lausuntoja pyydetään 15.8. ja 31.8. mennessä. Lausunnon voivat jättää kaikki asiasta kiinnostuneet. Esitysluonnokset ovat saatavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.mintc.fi/viestinnanlausuntopyynnot.


Lisätietoja:

Yrityssalaisuudet, tietoturva ja laskuerittely:
neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, puh. (09) 160 28464, 040 509 9757

Tunnistamistietojen tallentaminen:
neuvotteleva virkamies Juha Perttula, puh. (09) 160 28617, 0400 694 419