Siviili-ilmailun onnettomuuksien tutkintaa ehdotetaan tehostettavan EU:ssa

Tiedote 17.12.2009 14.00 fi

Siviili-ilmailun onnettomuuksia ja vaaratilanteiden tutkintaa esitetään ajantasaistettavan ja tehostettavan EU:ssa. EU:n komissio on esittänyt, että ennen vapaaehtoinen yhteistyö ilmailuonnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden tutkinnassa, muutettaisiin sitovaksi.

Hallitus antoi asiaa koskevat kirjelmän eduskunnalle 17. joulukuuta.

Muutoksen perusteina esitetään ilmailun toimintakentän voimakasta muutosta. Varsinkin vuosien 2004 ja 2007 laajentumisten jälkeen jäsenmaiden onnettomuuksien tutkintavalmiudet ovat keskittyneet vain muutamiin jäsenvaltioihin. Myös lentokoneiden tekniset järjestelmät ovat myös muuttuneet monimutkaisemmiksi, minkä vuoksi tutkinta vaatii huomattavasti aikaisempaa monipuolisempaa asiantuntemusta.

EU on tällä vuosikymmenellä ottanut lähes kokonaan vastuulleen ilmailun turvallisuusstandardien määrittelyn. Vuonna 2002 perustettu Euroopan lentoturvallisuusvirasto vastaa ilmailussa käytetyn kaluston tyyppihyväksynnästä.

Uudella EU-asetuksella säädettäisiin, mitkä onnettomuudet ja vaaratilanteet on aina tutkittava. Lisäksi asetuksessa määritetään turvallisuustutkinnan laajuus ja tutkijoiden toimivalta.

Uuden siviili-ilmailun onnettomuustutkintaverkostoa varten ei perusteta erillistä EU-toimielintä, vaan verkoston tehtävä rajoittuu neuvontaan ja koordinaatioon. Suomessa siviili-ilmailun onnettomuuksien tutkinnasta vastaa jatkossakin onnettomuustutkintakeskus.

Hallitus kannattaa lähtökohtaisesti komission tavoitteita ja pitää asiaa koskevan lainsäädännön uudistamista tarpeellisena. Jatkovalmistelussa on kuitenkin varmistettava, että ehdotus ja lukuisat kansainväliset ilmailualan sopimukset eivät ole ristiriidassa keskenään. Erityisen tärkeänä hallitus pitää sitä, että asetusehdotuksessa tarkoitettuja henkilötietoja käsiteltäessä sovelletaan EU:n tietosuojadirektiiviä.

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Lisätietoja: hallitusneuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013