null Sopimusmuutokset voimaan: Meriliikenteen ympäristövahinkoja ehkäistään uusilla pelisäännöillä

Sopimusmuutokset voimaan: Meriliikenteen ympäristövahinkoja ehkäistään uusilla pelisäännöillä

Uutinen 12.07.2010 12.55 fi

MARPOL 73/78 -yleissopimuksen uudet määräykset meriympäristön suojelemisesta tulevat Suomen osalta voimaan 15. heinäkuuta 2010. Sopimuksessa uudet määräykset ovat sen I ja II liitteessä.

Liitteen I määräykset koskevat öljyä ja liitteen II haitallisia nestemäisiä aineita. Suomen lainsäädännössä yleissopimuksen määräykset on pantu täytäntöön merenkulun ympäristönsuojelulailla ja merenkulun ympäristönsuojelusta annetulla valtioneuvoston asetuksella. Suomalaiset alukset ovat käytännössä noudattaneet uusia määräyksiä jo ennen niiden voimaan tuloa.

Meriympäristön suojelu perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Niistä keskeisin on alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä vuoden 1978 pöytäkirja liitteineen, niin kutsuttu MARPOL 73/78-yleissopimus.

Sopimus sisältää määräyksiä muun muassa öljystä ja muista meriympäristölle vaarallisista aineista, alusten jätteistä sekä ilman pilaantumisen ehkäisemisestä. Itämeri on yksi yleissopimuksessa määritellyistä erityisalueista. Erityisalueilla päästörajoitukset ovat normaalia tiukempia.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea MEPC hyväksyi vuonna 2004 sopimuksen uudistetut ja sisällöltään yhtenäistetyt liitteet I ja II.

Liitteiden yksityiskohtaiset määräykset

MARPOL-yleissopimuksen liitteessä I säädetään muun muassa öljyn ja öljypitoisten seosten päästökielloista ja -rajoituksista ja sääntöjen noudattamiseksi vaadittavista aluksen rakenteista ja varusteista sekä valmiussuunnitelmasta öljyvahingon varalta ja ilmoitusvelvollisuudesta. Liitteessä on määräyksiä myös todistuskirjasta, jolla aluksen lippuvaltion hallinto toteaa, että öljyä kuljettava alus täyttää liitteessä I annetut rakenne- ja varustemääräykset.

Liitteessä II luokitellaan haitalliset aineet kolmeen luokkaan ja määrätään näiden aineiden käsittely-, merkitsemis- ja päästövaatimuksista. Liitteessä määrätään myös aluksella pidettävistä kirjallisista ohjeistuksista liittyen aluksen tyhjentämiseen ja pesuun tai lastin lastaus-, tyhjennys-, pesu- ja siirtotoimenpiteisiin. Lisäksi liite edellyttää alukselta valmiussuunnitelman kemikaalien aiheuttaman meriympäristövahingon varalle.