Spår- och vägtrafiken anvisas 111 miljoner euro i tilläggsbudgetpropositionen för 2019

Tiedote 25.06.2019 09.21 fi sv en

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2019 föreslår statsrådet ett tilläggsanslag på 40 miljoner euro för bastrafikledshållning. Anslaget ska användas till att starta åtta nya infrastrukturprojekt. Utöver detta föreslås det för i år ett tilläggsanslag på 71 miljoner euro för sju utvecklingsprojekt.

– I regeringsprogrammet fästs stor vikt vid utvecklingen av transportnätet. Därför är det viktigt att vi snabbt inleder projekt som påverkar människornas rörlighet, verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och hela Finlands livskraft, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Finansiering för reparation av järnvägar

Regeringen föreslår att anslagen för bastrafikledshållningen i år ska höjas med 40 miljoner euro för att bromsa ökningen av det eftersatta underhållet. Enlig förslaget ska anslaget fördelas på åtta olika projekt med en total kostnad på 260 miljoner euro för hela projekttiden.

På banavsnittet Tammerfors–Seinäjoki förnyas säkerhetsanordningar, vilket förbättrar banans användbarhet. Samtidigt minskar risken för störningar inom tågtrafiken i västra Finland.

På banavsnittet Karleby–Jakobstad (Bennäs) förnyas säkerhetsanordningar och installeras nya enligt behov, vilket förbättrar trafiksäkerheten och trafikledningen.

På kustbanan mellan Helsingfors och Åbo ska bland annat lokala hastighetsbegränsningar avlägsnas för att effektivisera persontrafiken. Projektet går ut på att förnya överbyggnaden av banan, reparera broar och tunnlar, förbättra dräneringen, modernisera trafikplatsen i Jorvas och säkerställa banans stabilitet.

På bangården i Uleåborg ska den gamla säkerhetsanordningen ersättas med en ny, en del spår byggas om och de delar av bangården som är i dåligt skick rustas upp för att göra trafiken smidigare.

På sträckan Helsingfors–Sankt Petersburg har banan tagit skada av tjällossningen, vilket leder till störningar i trafiken särskilt mellan Kouvola och Luumäki. Skadorna repareras med hjälp av tjälisolering och dessutom iståndsätts banans konstruktion och förbättras dess dränering.

På banan mellan Saarijärvi och Haapajärvi görs små reparationer. Till exempel skenor och syllar (tvärgående träbalkar under järnvägsspåren) byts ut. Banavsnittet är i så dåligt skick att det medför olägenheter för skogsindustrins transporter.

Ringvägen på E18 runt Åbo förbättras på sträckan Kausela–Kirismäki. Vägen är en del av det internationella transportnätet TEN-T. Arbetet är en fortsättning på det pågående ombyggnadsprojektet. Vägen ska byggas om så att det får fyra körfält, nätet av gång-, cykel- och mopedleder ska kompletteras och arrangemangen i anslutningarna ska förbättras i avsikt att smidiggöra trafiken.

I Ackas byggs en ny råvirkesterminal. Terminalen ingår i det riksomfattande nätet av lastplatser för virke och den möjliggör effektivare transporter av råvirke.

Finansiering till utveckling av trafik och transport

Regeringen föreslår ett anslag på sammanlagt 71 miljoner euro för trafikutvecklingsprojekt 2019 och en fullmakt på 349 miljoner euro. Fullmakten innebär att man inom statsfinanserna under de kommande åren förbinder sig till projekt i denna storleksklass. Förfarandet gör det möjligt för Trafikledsverket att förbinda sig till fleråriga avtal.

Utveckling av stambanan på avsnittet Helsingfors–Tammerfors:

Det är meningen är inleda planeringen av tre projekt: tilläggsspår mellan Jokela och Riihimäki, tilläggsspår mellan Riihimäki och Tammerfors och omkörningsställen mellan Riihimäki och Tammerfors. Anslaget avses uppgå till 11 miljoner euro 2019.

Förbättring av banan mellan Kouvola och Fredrikshamn–Kotka:

I projektet rustas banan upp, görs reparationer av områden för våt mark och bro- och trumreparationer samt förnyas säkerhetsanordningar. Utöver detta utvidgas bangården i Kotolahti. Syftet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och förmedlingskapacitet och att trygga en säker trafik. Det planerade anslaget är 3 miljoner euro för 2019 och fullmakten 98 miljoner euro.

Elektrifiering av banavsnittet Idensalmi–Ylivieska och anläggande av ett triangelspår i Idensalmi:

Avsnitten Ylivieska–Idensalmi och Siilinjärvi–Ruokosuo elektrifieras och säkerhetsanordningar byggs om. I Idensalmi byggs dessutom ett triangelspår. Målet är att höja transporteffektiviteten på banan mellan Ylivieska och Idensalmi. Det planerade anslaget är 500 000 euro för 2019 och fullmakten 55 miljoner euro.

Förbättring av bangården i Joensuu:

De nuvarande anordningarna för trafikledning och säkerhet byts ut möte ett modernt system. Samtidigt förnyas modellen på skenorna och den bantekniska konstruktionen. Perronghöjden ökas och en bro till mellanperrongen byggs ut. Syftet är att förbättra servicenivån och att höja både trafiksäkerheten och passagerarnas säkerhet. Det planerade anslaget 2019 är 1 miljon euro och fullmakten 74 miljoner euro. Joensuu stad deltar i projektet med en andel på 3 miljon euro.

Riksväg 3 – Tavastkyro omfartsväg:

I projektet byggs bland annat en smal omfartsväg med fyra körfält och ett mitträcke, planskilda anslutningar, arrangemang för gång-, cykel- och mopedtrafik samt en viltbro och viltstängslen. Syftet är att förbättra smidigheten och säkerheten vid person- och godstransporter samt att möjliggöra den planerade markanvändningen. Det planerade anslaget är 2,4 miljoner euro för 2019 och fullmakten 64 miljoner euro.

Riksväg 8 – Omkörningsfält mellan Åbo och Björneborg (Virmo, Letala, Euraåminne):

I projektet byggs omkörningsfält i vardera riktningen mellan Euraåminne och Luvia samt söder om Letala. Dessutom kompletteras omkörningsfälten norr om Virmo med ett mitträcke, korsningar byggs om till förskjutna korsningar och grundvattenskydd byggs. Målet är att öka trafiksäkerheten, att ge bättre möjligheter till omkörning och att trygga en jämn färdhastighet. Enligt budgetpropositionen uppgår anslaget och fullmakten till 30 miljoner euro 2019.

Havsfarleden till Uleåborg:

Den materiel som behövs för att installera säkerhetsanordningar i havsfarleden kostar mer än beräknat. Tilläggsanslaget används för att säkerställa att djupfarleden kan användas till hela sin kapacitet och att farleden kan användas även i vinterförhållanden. Anslaget för att bygga havsfarleden till Uleåborg föreslås vara 23 miljoner euro 2019–2021 och fullmakten 27,5 miljoner euro.

Vad händer härnäst?

Regeringen överlämnade sin tilläggsbudgetproposition för 2019 till riksdagen den 19 juni. Det är riksdagen som fattar beslut om tilläggsbudgeten. Enligt propositionen ska projekten inledas under 2019.

Ytterligare information:

kommunikationsminister Sanna Marin
Riitta Mäkelä, ministerns sekreterare, tfn 0295 342 321, fornamn.efternamn@lvm.fi
Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, fornamn.efternamn@lvm.fi,
@SNiinivaara

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, fornamn.efternamn@lvm.fi,
@LindstromSabina

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377, fornamn.efternamn@lvm.fi,
@RuuskanenSanna