Spårtrafiklagstiftningen reformeras

Tiedote 31.08.2018 08.50 fi sv

Järnvägar i Helsingfors (Bild: Shutterstock)

Järnvägsmarknadens funktionsduglighet förbättras genom en total översyn av spårtrafiklagstiftningen. Genom den nya spårtrafiklagen genomförs Europeiska unionens fjärde järnvägspaket nationellt.

Regeringen lämnade den 30 augusti 2018 till riksdagen en proposition med förslag till spårtrafiklag. I lagen föreslås bestämmelser om järnvägssäkerheten, driftskompatibiliteten inom järnvägssystemet, järnvägsmarknaden och förvaltningen av den spårbundna stadstrafiken. Den nya spårtrafiklagen ersätter den gällande järnvägslagen och lagen om spårbunden stadstrafik.

Öppet tillträde till marknaden

I EU:s fjärde järnvägspaket förutsätts det att medlemsstaterna säkerställer öppet tillträde till marknaden för inrikes persontrafik på järnväg. I EU:s interna internationella persontrafik och godstrafik har öppet tillträde till marknaden redan tryggats.

I den föreslagna lagen föreskrivs om likvärdiga förutsättningar att utnyttja bannätet i inrikes persontrafik. Detta betyder framför allt att alla järnvägsföretag framöver ska garanteras lika villkor att få bankapacitet för att bedriva inrikes persontrafik och att sålunda få rätt att använda bannätet.

Den behöriga myndigheten ska senast i december 2023 i stället för att direktupphandla persontrafiktjänster konkurrensutsätta de nya avtal som gäller sådan persontrafik på järnväg som sker inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster. Bestämmelserna innehåller vissa möjligheter till undantag. De avtal som ingåtts före den 3 december 2019 inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster föreslås gälla i överenstämmelse med vad som anges i respektive avtal.

Finland förbereder sig som bäst för att öppna persontrafiken på järnväg för konkurrens.

Nya lag vid ingången av 2019

Avsikten är att järnvägsoperatörerna i fortsättningen ska kunna ansöka om ett gemensamt säkerhetsintyg och godkännande för utsläppande av fordonstyper på marknaden antingen hos Transport- och kommunikationsverket eller EU:s järnvägsbyrå. Tillstånden ska i samtliga fall kunna sökas hos EU-byrån, men hos Transport- och kommunikationsverket endast för den interna järnvägstrafiken i Finland.

Förvaltare av en privat spåranläggning kan välja ett lättare anmälningsförfarande i stället för det säkerhetstillstånd som baserar sig på EU-bestämmelserna. Dessutom är det meningen att materiel som tillhör en privat spåranläggning ska kunna tas i bruk med ett enklare tillstånd för ibruktagande än vad som anges i EU-bestämmelserna.

I propositionen ingår också en bestämmelse om lokaliseringsskyldighet inom spårtrafiken. Lokaliseringsuppgifterna kan behövas till exempel vid trafikledning och trafikstyrning när det gäller att säkerställa trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken.

Det föreslås att man till lagen om transportservice fogar vissa bestämmelser om beredskap inom järnvägstrafiken.

Spårtrafiklagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelserna om järnvägssäkerhet och driftskompatibiliteten i järnvägssystemet ska dock tillämpas först fr.o.m. den 16 juni 2019.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Mer information:
Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 040 096 9293
Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132