null Stöden till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg föreslås bli bestående

Stöden till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg föreslås bli bestående

Tiedote 03.08.2007 16.02 sv

Stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg i utrikestrafik borde bli bestående, föreslår en arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen som berett en förbättring av bemanningskostnadernas konkurrenskraft i den finska handelsflottan gjorde ett förslag till totalreform av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart. Lagförslaget ansluter sig till budgetförslaget för 2008.

På lastfartyg har staten till sitt fulla belopp ersatt arbetsgivarna för de avgifter de betalt för socialskydd och försäkringar samt för förskottsinnehållningarna som verkställts på sjöarbetsinkomst.

Stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg höjdes i april 2007 till nivån för lastfartyg tidsbundet till slutet av 2009.

Förslaget innebär att stöden på årsnivå totalt stiger till en summa av 94,8 miljoner euro. Finansministeriets representant i arbetsgruppen stöder arbetsgruppens förslag, enligt vilket också stödet till passagerarfartyg borde bli bestående.

Enligt lagförslaget utvidgas statens stöd också till vissa lastfartyg som i den inhemska kustsjöfarten är utsatta för internationell konkurrens. Det betyder att budgetramen överskrids med 2,9 miljoner euro. Finansministeriets representant förordar inte en utvidgning av stöden.

Som en nyhet föreslår arbetsgruppen att stöden till sjöfarten samlas i en enda lag.

Arbetsgruppen tillsattes i juni 2006. Förutom för kommunikationsministeriet ingick representanter för finansministeriet, handels- och industriministeriet och Sjöfartsverket. Arbetsgruppens förslag har behandlats i en styrgrupp, till vilken kallades en vid krets av sjöfartsbranschens centrala aktörer.

Det står inskrivet i regeringsprogrammet att sjöfartsbranschens konkurrenskraft skall stärkas. När man sköter om konkurrenskraften bidrar det också till att trygga de inhemska arbetsplatserna och försörjningsberedskapen.
Ytterligare information:
regeringsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166