Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus eduskunnan hyväksyttäväksi

Uutinen 17.04.2014 14.38 fi sv

Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Venäjän välisen sopimuksen vaarallisten aineiden kuljetuksista maiden välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä.

Asiaa koskeva valtiosopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2013. Sopimuksen voimaantulo edellyttää eduskunnan hyväksymistä. Samalla hyväksyminen päättää VAK-rautatiekuljetuksissa vallinneen sopimuksettoman tilan.

Sopimus tulee parantamaan huomattavasti kuljetusten turvallisuutta ja selkeyttämään vastuunjakoa. Rajatarkastukset ja muu viranomaisvalvonta helpottuvat, kun osapuolten vastuista on selkeät määräykset.

Sopimuksella säännellään tarkemmin kuljetusosapuolten yleisistä velvollisuuksista sekä erityisesti velvollisuuksista, jotka koskevat lähettäjää, kuljetusyhtiötä ja vastaanottajaa. Sopimus sisältää tarkemmat määräykset kuljetuskielloista ja mahdollisista kuljetusten keskeyttämisestä tai vaunujen luovutuksesta ja palauttamisesta.

Suomalaisille yrityksille sopimuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska sen sisältämät vaatimukset vastaavat pitkälti VAK-lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun on saatu viimeinen kirjallinen ilmoitus siitä, että osapuolet ovat suorittaneet voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.