null Suomi tukee EU:n komission näkemystä Euroopan digitalisaation edistämiseksi ja datan sisämarkkinan luomiseksi

Suomi tukee EU:n komission näkemystä Euroopan digitalisaation edistämiseksi ja datan sisämarkkinan luomiseksi

Tiedote 07.04.2020 10.00 fi sv en

Kuvituskuva, maapallo, digitaalisaatio, data (kuva:Shutterstock)

Hallitus antoi 3. huhtikuuta 2020 eduskunnalle kirjelmän EU:n komission tiedonannosta Euroopan digitaaliseksi tulevaisuudeksi, datastrategiaksi ja tekoälyä koskevaksi valkoiseksi kirjaksi. Suomi tukee komission esittämää digitaalistrategiaa, visiota ja tavoitteita eurooppalaiselle yhteiskunnalle, yrityksille ja kansalaisille.

Komissio antoi 19.2.2020 tiedonannot Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta ja Euroopan datastrategiasta sekä tekoälyä koskevan valkoisen kirjan. Näistä digitaalista tulevaisuutta koskeva tiedonanto on ylätasoinen tiekartta, jota datastrategia ja tekoälyn valkoinen kirja tarkentavat. Komission tavoitteena on valjastaa digitalisaatio palvelemaan ihmisiä, taloutta ja yhteiskuntia sekä tukemaan EU:n tavoitetta tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Komissio on myös käynnistänyt julkisen kuulemisen datastrategiasta ja tekoälyn valkoisesta kirjasta. Saamansa palautteen pohjalta komissio suunnittelee lisätoimia ja ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset komissio suunnittelee antavansa vuoden 2020 lopulla.

Suomen tarkoitus on vaikuttaa aktiivisesti näihin EU-tason tuleviin jatkotoimiin. On tärkeää, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti eurooppalaisen datatalouden kehittämiseen ja digitalisaation mahdollisuuksiin. On tärkeää, että työtä tehdään yhdessä, siten että eurooppalaiset arvot luovat vankan pohjan tulevalle.

- Digitalisaatio on tärkeä keino EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän on edistettävä sujuvaa ja tehokasta datataloutta yhteisillä sisämarkkinoilla, jotta kannustamme yrityksiä innovaatioihin ja investointeihin, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Suomen hallitusohjelma jo nyt EU:n digitalisaatiopolitiikan mukainen

Suomi edistää EU:n digitalisaatiopolitiikkaa hallitusohjelmansa mukaisesti. Tarkoitus on vahvistaa EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja kilpailukykyä sekä edistää eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän datapolitiikan ja tekoälypoliittisen sääntelyn laatimista. Komission antama digipaketti tukee näitä tavoitteita.

Suomen näkemyksen mukaan digitaalinen siirtymä on Euroopan unionin tärkein kestävän kasvun ja kilpailukyvyn mahdollistaja ja koskee kaikkia sektoreita. Tärkeää on, että digitalisaatiota hyödynnetään ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Digitalisaatio edistää myös yhteiskunnan joustavuutta ja toimintavarmuutta yllättävissä kriiseissä kuten koronaviruksen yhteiskunnalle ja taloudelle aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Suomi peräänkuuluttaa kannassaan seuraavia seikkoja:

• Sisämarkkinoiden syventämistä ja suotuisten puitteiden luomista investoinneille teknologisesti neutraalilla tavalla.

• Markkinoiden avoimuutta ja tasapuolisuutta sekä samoja sääntöjä kaikille, myös globaalisti.

• Datan saatavuutta, hyödyntämistä ja yhteentoimivuutta yli sektorirajojen.

• Luottamuksen luomista teknologioihin, kuten 5G tai tekoäly.

• Mahdollisen uuden sääntelyn tarpeen arviointia ja sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta.

• Turvallisuutta ja EU:n yhteisen lähestymistavan kehittämistä.

• Sosiaalisten vaikutusten huomioimista, muun muassa koulutuksen, osaamisen ja työn muutoksen osalta.

• Ihmiskeskeistä lähestymistapaa niin digitalisaation, datan hyödyntämisen kuin tekoälyn osalta.

• Perusoikeuksien ja henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn noudattamisen varmistamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 25.3.2020 datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmän, jonka tehtävä on osaltaan jatkaa vaikuttamista ja yhteensovittaa eri hallinnonalojen työtä. Työryhmän tehtävänä on myös vaikuttaa kansainvälisesti ja EU-tasolla. Tavoitteena on, että Suomen näkemys datatalouden periaatteista ja kehittämisessä huomioidaan kansainvälisesti.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 0407185975, Twitter: @mrautavirta

erityisasiantuntija Lotta Engdahl, p. 0295 34 2005

neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, p. 0295 34 2022