null Svavelhalten i fartygsbränslen 2015: Renare bränsle höjer fraktkostnaderna

Svavelhalten i fartygsbränslen 2015: Renare bränsle höjer fraktkostnaderna

Tiedote 14.04.2009 16.52 fi sv

Enligt en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra kommer fartygens bränslekostnader och därmed också fraktkostnaderna att stiga betydligt då fartygen på Östersjön och Nordsjön år 2015 övergår från den nuvarande tunga brännoljan till renare lätta bränslen.

De nya gränserna för svavelhalten baserar sig på ett beslut från Internationella sjöfartsorganisationen IMO. Man bör dock ha vissa förbehåll beträffande uppskattningen av prisutvecklingen för bränslet, eftersom prisbildningen är förbunden med stor osäkerhet.

Utredningen gjordes åt ministeriet av Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscenter vid Åbo universitet.


Variationsintervall för bränslepriserna

I utredningen utarbetades en kalkyleringsmodell för de stigande bränslekostnaderna, där fartygens årliga bränsleförbrukning presenteras i två scenarier. I minimiscenariet är fartygens årliga bränsleförbrukning totalt 1,8 miljoner ton och i maximiscenariet 2,6 miljoner ton. Variationerna i bränslepriset har fastställts enligt bedömningar från medlemsföretagen i Olje- och Gasbranschens Centralförbund och på basen av den senaste tidens prisbildning.

Med användning av modellen medför en övergång till lättare bränslen (0,1 % svavel) att fraktkostnaderna beräknas stiga på följande sätt:
- då bränslepriset är 111 euro per ton (prisnivån 9.3.2009) stiger de årliga kostnaderna i maximiscenariet med 273 miljoner euro och i minimiscenariet med 190 miljoner euro.
- då bränslepriset är 480 euro per ton (prisnivån 05/2008) stiger de årliga kostnaderna i maximiscenariet med 1182 miljoner euro och i minimiscenariet med 823 miljoner euro.

Uträkningarna baserar sig på de nuvarande bränsleprodukterna. Produktionen av oljeprodukter som uppfyller IMO:s krav ligger ännu i framtiden och det finns inte några uppgifter om deras prisnivå. Också en eventuellt större marknad återspeglas i bränslepriset. USA och Kanada går in för att grunda ett särområde med samma krav som de som träder i kraft på Östersjön.

Bränslepriset förs med fördröjning över i fraktpriserna, vilket syns i synnerhet i export- och importföretagens verksamhet.


Skärpta gränser för svavelhalten globalt och på särområden

Internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization) godkände i oktober 2008 enhälligt den förnyade luftskyddsbilagan till det allmänna MARPOL 73/78-avtalet, där man begränsar utsläppen av kväve- och svaveloxider från fartygstrafiken. Genom att sänka bränslets svavelhalt vill man få ner fartygens utsläpp av svaveldioxid och partiklar.

IMO:s bestämmelser om minskad svavelhalt i bränslet är tudelade. På de så kallade kontrollområdena för svaveldioxidutsläpp (SECA), alltså Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, sänks svavelhalten i bränslen 1.7.2010 från den nuvarande nivån på 1,5 procent till 1,0 procent och från början av 2015 vidare till 0,1 procent. Globalt sänks den högsta tillåtna svavelhalten i bränslen 1.1.2012 från 4,5 procent till 3,5 procent och från 1.1.2020 sänks den ytterligare till 0,5 procent.

Kommunikationsministeriet följer aktivt med kostnadsutvecklingen och den nu gjorda utredningen kommer att uppdateras med jämna mellanrum. I nära samarbete med representanter för näringslivet och rederierna ska man att fundera över fortsatta åtgärder. Eftersom kvalitetsfrågor beträffande trafikbränslen hör till EU:s befogenhet kommer ministeriet också att föra resultaten av utredningen till EU-nivån. EU-kommissionen gör för närvarande en utredning av tillgången på bränslen.

Ytterligare information:
enhetschef Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013, 040 754 9871
regeringsrådet Lolan Eriksson, tfn (09) 160 28493, 040 744 8118