Tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt avtalad för 2018 - 2019

Tiedote 27.06.2017 10.02 fi sv en

Kommunikationsministeriet har fattat ett beslut om tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt under tiden 10.12.2017 – 14.12.2019. Trafiken som omfattas av allmän trafikplikt fortsätter i samma form som i år.

Med det tvååriga avtalet vill ministeriet säkerställa fortsatta tågförbindelser. Under beredningsarbetet begärdes utlåtanden från kommuner, landskap, NTM-centralerna och aktörer inom trafikområdet. Utbudet av trafik som omfattas av trafikplikt utvidgades år 2017. Man har varit nöjd med det nuvarande utbudet.

VR-Group Ab har ensamrätt till persontågstrafiken i Finland. I gengäld för ensamrätten ska VR bedriva trafik som omfattas av så kallad allmän trafikplikt. Med detta avses trafik som inte är företagsekonomiskt lönsam, men för vilken staten inte betalar någon särskild ersättning. Enligt avtalet om ensamrätt får den trafik som omfattas av allmän trafikplikt orsaka VR högst 20 miljoner euro i förlust.

Ministeriet bereder också som bäst ändringar för att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens.

Utbudet av trafik som VR bedriver i enlighet med skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster under tiden 10.12.2017 – 14.12.2019 finns som bilaga till beslutet om allmän trafikplikt.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, enhetsdirektör, tfn 0295 2576, Twitter @LindstromSabina

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0295 342 576, Twitter @LindstromSabina

Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 0295 342 028, Twitter @profkarjalainen