Takaisin

Tärkeimmät tie- ja rataosuudet runkoverkoksi

Tärkeimmät tie- ja rataosuudet runkoverkoksi

Tiedote 16.06.2005 09.00 fi

Valtakunnallisesti merkittävistä liikenteen runkoverkoista on valmistunut esitys.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on määritellyt ne tiet ja radat, joita hoidettaisiin ja ylläpidettäisiin korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Niihin myös suunnattaisiin eniten kehittämisinvestointeja.

Runkoverkkotyöryhmä luovutti mietintönsä liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle 16. kesäkuuta.

Tärkeimmät ja kuormitetuimmat yhteysvälit halutaan kehittää mahdollisimman nopeiksi ja turvallisiksi, jotta ne palvelevat hyvin kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeita. Runkoverkot asetetaan etusijalle mm. kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa sekä väyläsuunnittelussa ja rahoituksessa.


Vaikutukset arvioidaan tarkoin

Tiestöstä runkotieverkkoon kuuluisi 3060 kilometriä ja rautateistä 2750 kilometriä.

Runkotiet yhdistävät toisiinsa pääkaupunkiseudun ja valtakunnan eri osat, suurimmat kaupungit pääkaupunkiin sekä useimmat suurista kaupungeista toisiinsa. Lisäksi ne palvelevat tärkeimpiä kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteyksiä Suomen pisimmillä ja toiminnallisesti tärkeimmillä suunnilla.

Rautateiden runkoverkkoon kuuluvat nopean henkilöliikenteen radat, jotka ulottuvat Helsingistä suurimpiin kaupunkeihin. Runkoverkostoa ovat myös raskaiden tavarakuljetusten tarvitsemista rataosista vilkkaimmin liikennöidyt ja elinkeinoelämälle tärkeimmät.

Hoidon ja ylläpidon tason nosto merkitsisi osin lisäkustannuksia. Toisaalta suunnittelu parantuisi, mikä toisi säästöjä. Runkoverkon kehittämisinvestointeihin käytettäisiin noin 7 miljardia euroa 25 vuoden aikana.

Mietintö on jatkoa vuonna 2003 valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja selvittäneen työryhmän työlle. Sen esitykset ja niistä saadut lausunnot sekä tuleva uusi maantielaki ovat olleet nyt valmistuneen esityksen lähtökohtina. Ehdotettu runkoverkosto on jonkin verran laajempi kuin aiempi versio.

Ministeri L u h t a s e n mukaan on tärkeää, että runkoverkkoesitykseen sitoudutaan maan eri osissa ja että alueet voivat hyväksyä sen. Luhtanen katsoo, että nyt valmistunut työryhmän esitys on huomattavasti helpommin alueiden hyväksyttävissä kuin lausunnoilla ollut ensimmäinen ehdotus runkoverkostoksi.

Työryhmän työ on vasta ehdotus runkoverkoiksi. Seuraavaksi ehdotuksen mukaisesta ydinväylästöstä tehdään laaja vaikutusarviointi. Siinä selvitetään vaikutukset liikenteeseen, talouteen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä ympäristöön. Kun vaikutukset on arvioitu, liikenne- ja viestintäministeriö päättää runkoverkoista vuoden 2006 alkupuolella.

Runkoverkkojen määrittely on osa pitkäjänteistä liikenneväylästön kehittämistä ja rajallisten voimavarojen tehokasta käyttöä. Myös niitä teitä ja ratoja, jotka eivät kuulu runkoverkkoihin, hoidetaan ja ylläpidetään edelleen mahdollisimman hyvin, vaikkei niiltä edellytetä yhtä korkeaa laatutasoa.


Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Juhani Tervala,
puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
työryhmän sihteeri, liikenneinfrastruktuuriyksikön päällikkö Mikko Ojajärvi,
puh. (09) 160 28574, 0400 438 520