Takaisin

Tavaraliikennelaki lisää työnantajan vastuuta ja tuo kilpailua koulutukseen

Tavaraliikennelaki lisää työnantajan vastuuta ja tuo kilpailua koulutukseen

Tiedote 30.03.2006 14.03 fi

Kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen yrittäjäkoulutusta koskevat lakiesitykset lisäävät työnantajan vastuuta kuljettajan liikenneturvallisuusrikkomuksista, lieventävät eräiden kuljetusten luvanvaraisuutta ja tuovat kilpailua yrittäjäkurssien järjestämiseen.

Hallitus hyväksyi lakiesitysten sisällön 30. maaliskuuta.

Pakollisten tavarankuljetus-, linja-auto- ja taksiyrittäjille tarkoitettujen liikenneyrittäjäkurssien järjestäminen muuttuisi esityksen mukaan luvanvaraiseksi. Koulutusta valvoisi ja luvat myöntäisi Ajoneuvohallintokeskus. Myös ammatillinen pätevyys osoitettaisiin Ajoneuvohallintokeskuksen järjestämällä kokeella.

Yrittäjäkoulutuksen järjestäminen vapautuisi uuden lain myötä. Kursseja voisivat järjestää kaikki ne, jotka täyttävät laissa olevat edellytykset. Tämä johtaisi kilpailun lisääntymiseen, eri yrittäjäkurssien osien yhdistelyyn ja todennäköisesti koulutuksen halpenemiseen.

Lailla alennettaisiin liikenneluvan peruuttamisen kynnystä. Nykyisin kuljetusyrityksen liikennelupia ei juuri peruuteta, koska se voi merkitä koko yrityksen lakkauttamista.

Lupa olisi mahdollista peruuttaa väliaikaisesti yhtiön liikenteestä vastaavan henkilön rikkomusten vuoksi. Näitä olisivat esimerkiksi työturvallisuutta, kirjanpitoa ja muita ammatin harjoittamista koskevien säännösten rikkominen.

Yrittäjältä voitaisiin peruuttaa ajoneuvokohtainen liikennelupa myös silloin, jos kuljettaja syyllistyy toistuviin ja vakaviin liikenneturvallisuutta vaarantaviin rikkomuksiin. Tällä lisättäisiin työnantajan vastuuta.

Liikennelupajärjestelmä ehdotetaan säilytettäväksi pääpiirteissään ennallaan. Lupia olisivat yhteisölupa ja kotimaan liikennelupa sekä liikennetraktorilupa. Luvan myöntäisi lääninhallitus. Lupiin tulisi sekä lievennyksiä että kiristyksiä.

Luvanvaraisuudesta vapautettaisiin alle 2 400 kilon kokonaispainoiset ajoneuvot. Nykyisin raja on 1 700 kiloa. Lupaa ei myöskään tarvittaisi kotihoidon kuljetuksiin yhden kunnan alueella kyseisen alan elinkeinonharjoittajan omalla autolla eikä kunnan opetuspalveluihin liittyviin kuljetuksiin. Viimeksi mainituissa on kysymys lähinnä ruoka-annosten kuljettamisesta.

Lisäksi lupaa ei tarvittaisi eräisiin tien- ja kadunpidon kuljetuksiin, kuntien ja yhteisöjen tiettyihin kuljetuksiin eikä eräisiin kuntien järjestämien palvelujen kuljetuksiin. Kuten tähänkin saakka, luvanvaraisuudesta vapautettuja olisivat myös postinjakelu, ruumiinkuljetus ja ammattiopetuksen kuljetukset.

Ilman liikennelupaa sallittujen kuljetusten niin sanottua 30 prosentin laskentasääntöä tarkennettaisiin. Säännön mukaan kuljetuksen kustannuksen osuus saa olla enintään 30 prosenttia koko elinkeinotoiminnan suoranaisista kustannuksista tilikaudella ja kuljetuksen osuuteen laskettaisiin myös kuljettajan työpanos lastaamisessa. Tarkennukset merkitsevät sääntöjen kiristymistä mm. muuttokuljetuksissa.

Naapuriapua saisi antaa liikennetraktorilla ilman liikennelupaa yhden kunnan alueella. Esimerkiksi voidaan ottaa maanviljelijä, joka kuljettaa liikennetraktorillaan naapurin tuotteita omiensa ohella. Nykyisin tällaista naapuriapua annetaan maataloustraktorilla. Traktoreiden koko on kuitenkin suurentunut ja siksi on syytä vapauttaa myös maataloustraktoreita suuremmat liikennetraktorit luvanvaraisuudesta näissä kuljetuksissa.

Harmaan talouden estämiseksi ehdotetaan, että kuljetus voitaisiin keskeyttää EU-säännösten mukaisen kuljettajatodistuksen puuttumisen takia. Todistus voitaisiin vaatia näytettäväksi myös yleisen tien ulkopuolella. Kuljettajatodistus laillisesta työsuhteesta vaaditaan EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta kuorma-auton kuljettajalta, jonka työnantaja on EU/ETA-valtiosta

Lakiin ehdotetaan palautettavaksi velvollisuus merkitä luvanhaltijan nimi ja tiedot auton oveen.Lisätietoja

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488
liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) 160 28497 tai 040 543 6573 (liikennemarkkinat)
hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794 (yrittäjäkoulutus)