Tie- ja rautatiealueiden toissijaisen käytön sääntelyä halutaan selkeyttää

Uutinen 04.12.2018 15.53 fi

Tasoristeys auton ikkunasta sateella (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain muuttamista. Muutos vaikuttaisi tie- ja rautatiealueiden toissijaiseen käyttöön. Tavoitteena on selkeyttää menettelyitä ja vastuita, jotta tie- ja rautatiealueita ja niihin liittyviä suoja- ja näkymäalueita voidaan käyttää joustavasti myös muihin kuin tie- ja rautatietarkoituksiin.

Maantie- ja rautatiealueisiin kohdistuu niiden ensisijaisten liikennetarkoitusten lisäksi muitakin yhteiskunnallisia tarpeita, esimerkiksi sähköverkon ja viestintäverkkojen rakentamiseen liittyen. Lisäksi autonominen liikenne asettaa tulevaisuudessa paineita teillä käytettävien viestintäverkkojen kehittämiselle.  Muuta toissijaista käyttöä ovat esimerkiksi puutavaran varastointi ja tienvarsimainokset.

Ministeriössä tehtiin asiaa koskeva selvitys keväällä 2018. Selvityksessä esitettiin sääntelyn kehittämisvaihtoehtoja huomioiden eri tarpeiden yhteensovittaminen ja menettelyiden sujuvoittaminen. Selvityksestä pyydettiin lausuntoja, joita saatiin 24 kappaletta.

Lähes kaikissa lausunnoissa suhtauduttiin positiivisesti lupaprosessin sujuvoittamiseen. Erityisesti sähköisen asioinnin kehittämistä ja niin sanottua yhden luukun mallia pidettiin kannatettavana.

Mitä seuraavaksi?

Asian valmistelu ministeriössä jatkuu. Esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle elokuussa 2019.   

Lisätietoja
hallitussihteeri Eeva Ovaska puh. 0295 34 2354