Tiedonjakaminen avain kuntien järjestämien taksikyytien toimivuuteen

Tiedote 04.06.2019 15.38 fi sv

Rullatuoli (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Liikenne- ja viestintävirastolta selvityksen kuntien järjestämien taksikyytien toimivuudesta. Selvityksen mukaan merkittävimmät haasteet ovat kuntien erilaisissa toimintatavoissa ja hankintaa koskevissa määrittelyissä. Asiakkaalle tämä näkyy soveltuvien taksien, kuten invataksien, heikompana saatavuutena. Ensisijaisena ratkaisuna on avoin ja aktiivinen tiedonjakaminen eri toimijoiden kesken.

Liikenne- ja viestintävirasto selvitti ministeriön pyynnöstä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen taksimatkojen eli sote-taksikuljetusten toimivuutta sekä sitä, miten toimintatapoja voitaisiin parantaa matkustajan aseman turvaamiseksi. Selvityspyynnön määräaika oli 31.5.2019.

Selvityksestä ilmenee, että yhteiskunnan tukemien taksimatkojen suurimmat haasteet ovat harvaan asutuilla alueilla, joissa kunnan järjestämät ajot muodostavat tärkeän osan taksiyrittäjien liikevaihdosta. Tilanne korostuu erityisesti silloin kun kunta hankkii tarvitsemansa sote-kyydit kilpailuttamalla välitys- ja kuljetuspalvelut yhtenä kokonaisuutena tai määrittelee kilpailutuksen kalusto- ja laitevaatimukset hyvin yksityiskohtaisesti. Tämä vähentää pienempien yrittäjien mahdollisuuksia ja kiinnostusta toimia alueen taksimarkkinoilla, mikä näkyy palvelujen heikompana saatavuutena loppukäyttäjille.

Haaste liittyy myös taksimarkkinan rakenteeseen. Taksialalla on yleistä, että alueen taksiyrittäjät omistavat myös taksinvälityskeskukset. Ristiriita syntyy tilanteessa, jossa välityskeskuksen etu olisi laajentaa toimintaansa ottamalla mukaan uusia yrittäjiä välityksensä piiriin, mutta automäärän kasvattaminen ei ole omistajien, eli yksittäisten taksiyrittäjien etu.

Asiakkaan näkökulmasta jää usein epäselväksi, miten menetellä tilanteessa, jossa toteutumatta jääneestä palvelusta syntyy asiakkaalle taloudellista vahinkoa. Lisäksi selvityksessä kiinnitetään huomiota siihen, että käytäntö asiakkailta perittävistä välityskeskuksen tilausmaksuista vaihtelee.

Selvityksessä peräänkuulutetaan yhtenäistä toimintatapaa ja yhteistyötä

Sote-kyytien toteutuminen matkustajan kannalta sujuvalla tavalla edellyttää yhteistyötä useiden eri viranomaisten ja toimijoiden kesken.

Tärkeimpänä kehitystoimena selvityksessä esitetään avointa keskusteluyhteyttä ja tiedonvaihtoa osapuolten kesken, jotta saavutetaan yhteisymmärrys siitä, millaiset ratkaisumallit ovat lainsäädännön mukaisia, asiakkaiden tarpeet täyttäviä ja yrityksille kannattavia.

Selvitys osoittaa, että taksilainsäädännön siirtymävaihe on edelleen kesken ja on tarpeen arvioida Kelan ja kuntien kuljetuspalveluiden toimivuutta ja tehdä tarpeelliset muutokset näiden kyytien järjestämiskäytäntöihin. Selvitys ja sen johdosta myöhemmin tehtävät jatkotoimet edistävät uuden hallitusohjelman neuvottelutuloksen mukaista tavoitetta siitä, että epäkohtiin pyritään etsimään ratkaisuja muuttuneessa tilanteessa.

Mitä seuraavaksi?

Selvitys tarjoaa hyvän pohjan erityisryhmien liikennepalvelujen toimivuuden arvioinnille ja jatkotyölle, jota liikenne- ja viestintäministeriö tulee edistämään yhdessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Kuntien asukkailleen tarjoamat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntöön. Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat kuntia ja yksityisiä palveluntuottajia siten, että asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu alueella toteutuvat. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo yleistä kuluttajansuojan ja kilpailua koskevien säännösten toteutumista.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on edistää toimivia ja turvallisia liikennepalveluita asiakaslähtöistä ja monialaista asiantuntemusta hyödyntäen.

Taksialan toimijoita ja asiakkaita sekä sote-kyytien järjestämisestä vastaavia kuntia kannustetaan jatkossakin tuomaan aktiivisesti esille kokemiaan tai havaitsemiaan epäkohtia. Asiakaspalaute kyytien toiminnasta on arvokasta, jotta epäkohtiin voidaan puuttua aktiivisesti.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter: @WirenSini