null Tienvarsimainonnan säätelyyn esitetään väljempää laintulkintaa

Tienvarsimainonnan säätelyyn esitetään väljempää laintulkintaa

Tiedote 25.02.2010 11.00 fi sv

Tienvarsimainontaa pohtinut työryhmä esittää, että mainoskylttien poikkeuslupien myöntämisessä käytettäisiin enemmän harkintaa.

Maantiellä liikkujia opastetaan ensisijaisesti virallisilla liikennemerkeillä. Keskeisimpänä lähtökohtana täytyy pitää liikenneturvallisuutta, mutta mainoskylttien poikkeuslupamenettely voisi olla joustavampi. Tämä tapahtuisi lainsäädäntöä muuttamatta nykyisen maantielain tulkinnalla.

Erityisesti harvaan asutuilla alueilla tulisi käyttää kokonaisharkintaa ja ottaa nykyistä vahvemmin huomioon kuntien ja paikallisten yritysten lausunnot. Myös kunkin maantien liikenteellinen merkitys tulisi ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä mainoskylttien poikkeusluvista. Suurimmilla teillä, kuten Eurooppa- ja TEN-tieverkolla (Trans European Network) tienvarsimainonnan poikkeuslupaharkinnassa tulisi käyttää liikenteellisistä syistä kriittisempää arviointia kuin muulla tieverkolla.

Liikennevirasto, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Suomen Yrittäjät ovat liikenneministeri Anu Vehviläisen pyynnöstä yhdessä kartoittaneet keinoja, millä tavoin tienvarsimainonnan lupakäytäntöä voidaan kehittää joustavammaksi. Työryhmä jätti muistion toimenpide-ehdotuksineen ministerille 25.2.2010.

Työryhmä esittää, että Liikennevirasto päivittäisi nykyisen tienvarsimainonnan lupamenettelyohjeen työryhmän esittämien linjausten mukaisesti ja ohjeistaisi samalla Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta toimimaan poikkeuslupaharkinnassa uuden linjauksen mukaan.

Mikäli edellä mainituilla keinoilla ei saavuteta asetettuja tavoitteita, on harkittava maantielain säännösten kehittämistä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti,
puh.(09)160 28483 tai 040 763 1479