Työryhmä: Avoimet luotsausmarkkinat edellyttävät tehokasta valvontaa

Uutinen 11.02.2011 11.56 fi sv en

Luotsaustoiminnan kilpailulle avaamiselle ei ole lainsäädännöllisiä esteitä, mutta Suomen markkinatilanne asettaa haasteita toteutukselle, toteaa luotsaustoiminnan järjestämistä selvittänyt työryhmä loppuraportissaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 23. huhtikuuta 2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä kattava selvitys vaihtoehtoisista luotsaustoiminnan järjestämistavoista ja arvioida niiden etuja ja haittoja. Työryhmä keskittyi tarkastelussaan kolmeen malliin: luotsaustoiminnan monopoli, alueellinen kilpailuttaminen ja avoin kilpailu.

Toimintamalleja vertailtiin muun muassa luotsaustoiminnan aloittamiseen, kilpailun syntymiseen ja turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden avulla. Lisäksi työryhmä tarkasteli eri mallien taloudellisia vaikutuksia.

Työryhmä esitti havaintonaan, että kilpailun syntyminen olisi todennäköistä ja avoin kilpailu voisi edistää kohtuuhintaisten luotsauspalveluiden saatavuutta myös hiljaisemman kysynnän alueilla. Esimerkiksi satamilla sekä hinaus- ja väyläpalveluyrityksillä voisi olla kiinnostusta laajentaa palveluntarjontaansa luotsaukseen.

Siirtyminen nykyisestä yhden valtionyhtiön mallista usean markkinaehtoisesti toimivan palveluntarjoajan malliin korostaisi viranomaisvalvonnan tärkeyttä palvelun turvallisuuden suhteen.

Vertailtujen vaihtoehtojen lisäksi työryhmä piti hyödyllisenä alueellisesti erilaisten toimintamallien harkitsemista. Luotsauksen järjestäminen voitaisiin päättää esimerkiksi alueen luotsauskysynnän mukaan.

Työryhmä totesi, että englanninkielisen linjaluotsauksen salliminen heinäkuusta 2011 alkaen tulee todennäköisesti vaikuttamaan laskevasti luotsauskysyntään. Se on myös askel avoimen kilpailun suuntaan.