Työryhmä ehdottaa joustavampaa käytäntöä jääluokkien määrittelyssä

Tiedote 30.09.2004 10.26 fi

Väylämaksulain uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa, että aluksen jääluokan määrittämisessä voitaisiin jatkossa toimia aikaisempaa joustavammin. Työryhmä esittää, että jääluokituksia Suomessa hoitava Merenkulkulaitos voisi jatkossa hyväksyä ns. vaihtoehtoisella menetelmällä alukselle määritetyn jääluokan tai myöntää alukselle erivapauden kuulua parempaan jääluokkaan.

Väylämaksulain muuttamista lähinnä jääluokkatodistusten osalta pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 30. syyskuuta. Työryhmä esitti, että väylämaksujärjestelmän perusteellisempaa uudistusta varten työryhmä saisi jatkoaikaa vuoden 2005 loppuun.

Merenkulkulaitos voisi hyväksyä vaihtoehtoisella menetelmällä alukselle määritetyn jääluokan, jos aluksen nk. tekninen jäissäkulkukyky on samaa tasoa kuin Merenkulkulaitoksen jääluokkamääräyksiä noudattavilla aluksilla. Näissä tapauksissa voimassaoleva jääluokkatodistus voisi olla sellaisenaan väylämaksun määräytymisen perusta.

Merenkulkulaitos voisi myös jatkossa myöntää alukselle erivapauden kuulua parempaan jääluokkaan, jos alus poikkeaa vain vähän kyseistä jääluokkaa koskevista määräyksistä ja alus on liikennöinyt vaikeuksitta jääolosuhteissa.

Lakiehdotuksella ratkaistaisiin nykyinen jääluokkiin liittyvä ongelmatilanne. Jääluokkamääräysten joustavammalla soveltamisella vältyttäisiin tämän hetken epävarmuudesta sekä vältyttäisiin väylämaksujen perinnän jälkiselvittelyistä.

Epäselvyydet ovat aiheuttaneet runsaasti ylimääräistä työtä varustamoille, laivanselvittäjille sekä viranomaisille.

Ongelman taustalla on ollut vuonna 2002 käyttöönotettu väylämaksulain uudistus, jonka seurauksena alusten jääluokan määrittäminen muuttui huomattavasti aikaisempaa tarkemmin säännellyksi. Tämän seurauksena pienetkin puutteet aluksen jääluokan vaatimissa ominaisuuksissa ovat saattaneet käynnistää suuriakin takaisinperintätoimia.

Aluksen jääluokka vaikuttaa keskeisesti aluksesta perittävän väylämaksun suuruuteen.


Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490, 040 557 6911
hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491
lakimies Paavo Autere, Merenkulkulaitos, puh. 0204 48 4660, 040 592 4660