null Työryhmä ehdottaa LVM:n hallinnonalan valtiontukien käsittelyprosessin selkeyttämistä

Työryhmä ehdottaa LVM:n hallinnonalan valtiontukien käsittelyprosessin selkeyttämistä

Uutinen 05.01.2018 13.19 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti alkuvuodesta 2017 työryhmän selvittämään ministeriön hallinnonalan valtiontukia. Valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota valtiontukien käsittelyyn kuten tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen, seurantaan ja arkistointiin.

Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa kaikki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtiontuet ja tehdä esitys, kuinka tukiprosessia selkeytetään ja kehitetään sekä tarkastella ministeriön ja hallinnonalan virastojen välistä työnjakoa.

Raportissaan työryhmä ehdottaa muun muassa virastorajat ylittävän asiantuntijaryhmän kokoamista, jossa säännöllisesti vaihdettaisiin tietoa valtiontukisääntöjen tulkinnoista ja levitettäisiin hyviä käytäntöjä eri virastojen välillä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että liikenne- ja viestintäministeriössä kehitetään sisäisen informaation kulkua sekä prosesseja erityisesti myönnettyjen avustusten valvonnassa.

Työryhmä katsoo, että liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla valtionavustusten vaikuttavuutta ja vaikutuksia tulisi arvioida nykyistä järjestelmällisemmin säädösvalmistelussa, yksittäisen tuen myöntöprosessissa ja aika ajoin myös koko järjestelmän kannalta.

Sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehittäminen valtionavustusasioissa on työryhmän näkemyksen mukaan tarpeellista. Valtionavustusprosessissa tulee kiinnittää huomiota asioinnin sujuvuuteen, sähköisen käsittelyn edellytysten parantamiseen sekä erilaisten rajapintojen kehittämiseen eri viranomaisten ja hallinnonalojen välillä.

Työryhmän raportti toimii myös tiiviinä esityksenä valtionavustuksiin sovellettavasta sääntelystä.

Työryhmän jäsenet olivat liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikennevirastosta, Liikenteen turvallisuusvirastosta ja Viestintävirastosta. Lisäksi työryhmässä toimi asiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöstä.