Takaisin

Työryhmä ei kannata englannin kokeilua linjaluotsauskielenä

Työryhmä ei kannata englannin kokeilua linjaluotsauskielenä

Tiedote 23.03.2007 10.34 fi

Englantia ei ryhdytä Suomessa kokeilemaan linjaluotsauksen kielenä, katsoo asiaa selvittänyt työryhmä. Nykyään käytössä ovat suomi ja ruotsi.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää, mitä etuja ja haittoja englannin käytön määräaikaisella kokeilulla olisi ja mitä muutoksia se edellyttäisi luotsauslainsäädäntöön. Loppuraportissaan työryhmä toteaa, että määräaikainen kokeilu olisi vaikea toteuttaa. Kokeilu ei vaikuttaisi merkittävästi logistisiin kustannuksiin, eivätkä vaikutukset olisi tasapuoliset alan eri toimijoille.

Englannin kielen kokeilun lisäksi olisi etsittävä muitakin keinoja pienentää logistisia kustannuksia. Luotsausmaksujen tulisi raportin mukaan perustua nykyistä selvemmin luotsauksesta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. Luotsausliikelaitoksen tulos- ja tuloutustavoitteita olisi myös syytä tarkastella.

Jotkin laivaajien, varustamojen ja satamien etujärjestöt ovat pitäneet tarpeellisena, että linjaluotsin kirjan voisi Suomessa saada myös englannin kielellä. Muutoksen perusteluina on esitetty muun muassa alan logististen kustannusten pienentäminen.

Englannin kielen pysyvä käyttöönotto edellyttäisi työryhmän mielestä riskienhallintakeinojen selvittämistä. Raportissa ehdotetaan, että liikenne- ja viestintäministeriö teettäisi selvityksen Merenkulkulaitoksella.

Työryhmä selvitti myös luotsauslain toimivuutta ja mahdollisia uudistustarpeita. Työryhmä ehdottaa luotsauslain muuttamista muun muassa siten, että luotsikäyttö olisi pakollista myös väylien ulkopuolella olevilla luotsin otto- ja jättöalueilla. Luotsauspalvelua voitaisiin päällikön pyynnöstä antaa myös avomerialueella esimerkiksi satamasta toiseen siirryttäessä.

Kahden luotsin käyttö olisi mahdollista esimerkiksi poikkeuksellisissa sää- tai jääoloissa. Merenkulkulaitoksen olisi voitava myöntää nykyistä laajemmin luotsinkäyttövelvollisuudesta poikkeuksia, jos säännösten noudattaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän vuoden 2006 alussa. Työryhmässä olivat edustettuina merenkulkualan ja satamien etujärjestöt.Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, puh. (09) 160 28009 tai 0400 659 324