null Työryhmä esittää: Kalustopoolilla tehoja radanpitoon

Työryhmä esittää: Kalustopoolilla tehoja radanpitoon

Tiedote 18.06.2008 13.10 fi

Raskas ratarakentaminen edellyttää erityiskalustoa, jonka käyttöaste Suomessa jää EU-maista poikkeavan raideleveyden ja sääolojen vuoksi alhaiseksi. Tämän vuoksi radanrakentamisen raskasta kalustoa varten olisi perustettava niin kutsuttu pooli. Tähän tulokseen tuli liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä, joka on arvioinut radanpidon töiden teettämisen nykyisiä toimintamalleja ja tuottavuutta.

Työryhmä luovutti raporttinsa liikenneministeri Anu Vehviläiselle ja omistajaohjausasioista vastaavalle ministeri Jyri Häkämiehelle 18. kesäkuuta.

Tarkoituksena on, että alan yhtiöt luovuttavat korvausta vastaan raskaan kalustonsa poolin käyttöön. Kilpailutuksen voittanut yhtiö voi halutessaan vuokrata erityiskalustoa poolista. Mikäli työryhmän esittämään ratkaisuun päädytään, kalustopoolin muoto tulee selvittää tarkemmin.

Työryhmä toteaa myös, että toimiva kilpailu vaatii rautatiemarkkinoiden roolien selkiyttämistä. Ratahallintokeskuksen roolia ja resursseja radanpidossa tulisi lisätä. Erityisesti ajantasaisen ratarekisterin ylläpitoon olisi kiinnitettävä viranomaispuolella huomioita ja liikenteenohjaus tulisi siirtää Ratahallintokeskuksen alaisuuteen perustettavalle valtionyhtiölle.

Työryhmä muistuttaa, että radanpidon kehittäminen on tärkeää ja että EU:n ja Suomen liikennepolitiikassa painotetaan ympäristösyistä voimakkaasti raideliikennettä. Radanpitoon käytetään Suomessa noin 400 miljoonaa euroa vuodessa. Kilpailun lisäämisellä pyritään turvaamaan se, että ratarakentamisen ja -kunnostamisen osaaminen pysyvät alalla ja että kustannukset veronmaksajille pystytään pitämään kohtuullisina.

Raportissa todetaan, että isoissa rakennusprojekteissa kilpailutus tulee tehdä mahdollisimman pitkillä sopimuksilla, jotta riittävä määrä varteenotettavia toimijoita tulee alalle.

Raportissaan työryhmä vertasi, miten Suomessa ja muissa EU-maissa radanpidon työt on järjestetty. Erityspiirteenä nousi esille se, että Suomessa radanrakennustöitä voidaan tehdä sääolosuhteiden vuoksi useita muita maita lyhyemmän ajan. Tämän vuoksi kalliin erityiskaluston käyttöaste jää vähäiseksi.

Radanpidon töiden toimintamallien kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti löytyy liikenne- ja viestintäministeriön Internet-sivuilta osoitteesta www.mintc.fi

Lisätietoja: ylijohtaja Juhani Tervala puh. (09) 160 28482 ja 050 552 7260
työryhmän sihteeri, yli-insinööri Risto Murto puh. (09) 160 28639, 040 505 3320