null Työryhmä: Julkisen tiedon avaamisesta tehtävä poliittinen päätös

Työryhmä: Julkisen tiedon avaamisesta tehtävä poliittinen päätös

Tiedote 10.06.2010 13.21 fi

Julkisen tiedon saatavuutta edistävä liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että nykyinen hallitus tekisi selkeän poliittisen päätöksen julkisen tiedon maksuttomasta avaamisesta uudelleenkäyttöön. Työryhmän alustavat ehdotukset on julkaistu tuoreessa väliraportissa.

Hallituksen linjaus on välttämätön, jotta julkiset tietoaineistot saataisiin laajasti ja yhtenäisin käyttöehdoin sekä julkisten että yksityisten tahojen jalostettavaksi. Myös tiedon saatavuuteen vaikuttava lainsäädäntö on käytävä läpi ja arvioitava, kuinka laajoja lainmuutoksia tarvitaan, työryhmä toteaa.

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan julkisen tiedon avaamisella luodaan innovaatioita ja uusia digitaalisia palveluita helpottamaan kansalaisten arkea. Yrityksille ja yhteisöille tietovarantojen avaaminen luo uusia toimintamahdollisuuksia.

- Uutta kansallista tietoyhteiskuntastrategiaa valmistellaan parhaillaan. Julkisen tiedon uudelleenkäyttö tulee olemaan strategian yksi keskeinen teema, Lindén toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä korostaa tietosuojan ja tietoturvan varmistamista, kun tietoa luovutetaan eteenpäin. Teknisesti tämä on jo pitkälti ratkaistavissa, mutta käyttöoikeuksien hallinnan, tehtävien ja vastuiden määrittelyssä on vielä kehitettävää.

Tiedon luovutuksen tulee olla helppoa ja kustannuksiltaan alhaista. Myös käyttöehtojen tulisi olla mahdollisimman yhtenäisiä ja vähälukuisia.

Työryhmän mukaan on julkisen sektorin tehtävä luoda sellaiset rajapinnat, että tieto on jatkuvasti saatavana itsepalveluperiaatteella konekielisessä muodossa. Vapaasti saatavilla oleva aineisto olisi raakadataa, mutta räätälöinnistä ja tietojen poiminnasta voitaisiin periä tietopalvelumaksu.

Työryhmä suosittelee useiden pilottihankkeiden käynnistämistä. Piloteilla kerättäisiin kokemuksia muun muassa datan kokoamisesta ja jakamisesta, tiedon avaamisen ja jalostamisen työkaluista sekä hinnoittelusta ja luovutuksesta.

Kansallisesti merkittävänä hankkeena ryhmä suosittelee kokeilua, jossa Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan ja tiedoista tuotettuihin karttoihin sovellettaisiin nykyistä avoimempaa maksu- ja käyttöoikeuskäytäntöä.

Työryhmä toteaa, että tiedon avaamisen ja uudelleenkäytön taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi on vähäistä. Tutkimustiedon puuttuminen ei kuitenkaan saisi viivyttää julkisten tietovarantojen avaamista ja pilotointia. Käytännön esimerkit antavat jo nyt viitteitä siitä, että julkisen tiedon jalostaminen palveluiksi, liiketoiminnaksi ja tutkimukseksi lisääntyy merkittävästi, kun tieto on avoimesti ja helposti saatavilla.

Julkisen tiedon avaamista selvittää parhaillaan neljä työryhmää, joista yksi on liikenne- ja viestintäministeriössä, kaksi valtiovarainministeriössä ja yksi opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän väliraportti julkaistaan Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan sivustolla (www.arjentietoyhteiskunta.fi).

Suositukset täsmennetään toimenpiteiksi työryhmän jatkotyössä. Tarvittavien toimien toteutusta mm. lainsäädännössä ja tietopolitiikassa viedään eteenpäin yhdessä muiden työryhmien ja eri kehittäjätahojen kanssa.

Työryhmän toimikausi päättyy 31. joulukuuta 2010.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Taru Rastas, puh. (09) 160 28617 tai 040 715 5075