Takaisin

Työryhmä kiristäisi taksilupien ehtoja mutta luopuisi määrän rajoittamisesta

Työryhmä kiristäisi taksilupien ehtoja mutta luopuisi määrän rajoittamisesta

Tiedote 21.06.2004 10.21 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää, että taksilupien määrän rajoittamisesta tarveharkinnalla luovuttaisiin, mutta lupaehtoja samalla kiristettäisiin. Perustuslain mukaista ja elinkeinovapauden kannalta hyväksyttävää perustetta tarveharkinnan jatkamiselle työryhmä ei löytänyt. Työryhmä ehdottaa myös hintasääntelyn lopettamista, mutta ei ilman tarkempia jatkoselvityksiä.

Työryhmä luovutti raporttinsa liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle maanantaina 21. kesäkuuta.

Työryhmä asetettiin selvittämään, millaisia korjauksia perustuslaki vaatii taksilainsäädäntöön. Muutokset tulisi kuitenkin pystyä toteuttamaan niin, että palvelujen turvallisuus, laatu ja saatavuus pysyvät vähintään nykytasolla. Työryhmä pitää erityisesti taksipalvelujen turvallisuuden takaamista välttämättömänä.

Esityksen mukaan ammattimaisen taksiliikenteen harjoittamiseen tarvittaisiin edelleenkin lupa, mutta luvan myöntämisessä ei olisi nykyistä tarpeellisuuteen perustuvaa harkintavaltaa. Alalle pääsyn vapauttaminen kasvattaisi taksilupien määrää, parantaisi taksien saatavuutta ja lisäisi kilpailua. Erityisesti maaseudulla taksien saatavuutta parannettaisiin siten, että sivutoimiseen henkilökuljetukseen olisi mahdollista saada liikennelupa.

Lupaehtojen tiukentamisella ja tarkemmalla valvonnalla puolestaan pyrittäisiin varmistamaan taksipalvelujen turvallisuus. Vaatimuksia kiristettäisiin mm. luvanhaltijan hyvämaineisuuden, kuljettajan ammattitaidon ja luotettavuuden kohdalla. Lisäksi tulisi arvioida, olisiko perusteita muuttaa ammattiajolupa määräaikaiseksi.

Nykyisin liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa taksitaksan. Työryhmä ehdottaa, että hintojen sääntelystä luovuttaisiin, mutta käyttöön otettaisiin velvoite ilmoittaa hinnat. Asiakkaan saatavilla hintojen tulisi olla selkeässä muodossa ja auton ulkopuolelle olisi kiinnitettävä tieto esimerkiksi kilometrihinnasta. Hintasääntelyn purkaminen edellyttää kuitenkin tarkempaa selvittämistä.

Työryhmä esittää, että perinnässä olevat verot ja maksut voisivat estää taksiluvan saamisen tai johtaa luvan peruuttamiseen. Muita vakavaraisuusvaatimuksia ei asetettaisi.

Taksiliitto on jättänyt mietintöön eriävän mielipiteen.

Mietintö lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy elokuun lopussa.

Yön ainoa valopilkku. Taksiliikennelakityöryhmän mietintö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 43/2004. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005.


Lisätietoja

liikenneneuvos Petri Jalasto (työryhmän puheenjohtaja), puh. (09) 160 28509 tai 040 552 9039
hallitusneuvos Tuula Ikonen (työryhmän sihteeri), puh. (09) 160 28510 tai 040 768 1259