Takaisin

Työryhmä: Liian kireisiin kuljetusaikatauluihin puututtava nykyistä tehokkaammin

Työryhmä: Liian kireisiin kuljetusaikatauluihin puututtava nykyistä tehokkaammin

Tiedote 20.06.2007 12.14 fi

Kuljetusten tilaajien ja työantajien laatimiin liian kireisiin kuljetusaikatauluihin tulisi puuttua nykyistä tehokkaammin. Myös työnantajien ajo- ja lepoaikojen valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä määrättävien rangaistusten korottamista pitäisi harkita. Näin toteaa liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä.

Työryhmä ehdottaa, että poliisia ja työsuojelupiirejä ohjeistettaisiin tutkimaan nykyistä enemmän työnantajien osuutta liian kireisiin aikatauluihin ja valvontavelvollisuuden rikkomisiin. Tarkastusten tulisi kohdistua tasapuolisesti pieniin ja suuriin yrityksiin sekä yksityiseen ja luvanvaraiseen liikenteeseen.

Työryhmän tehtävänä oli mm. laatia viranomaisten ja alan toimijoiden yhteinen kanta EU:n ajoaikasäädösten soveltamisesta sekä laatia ehdotus direktiivin vaatimasta riskiluokitusjärjestelmästä. Siinä yritykset luokitellaan ajo- ja lepoaikasäännösten rikkomusten vakavuuden ja määrän mukaan. Korkean riskiluokituksen yrityksiä on valvottava tarkemmin ja useammin.

Työryhmä ehdottaa, että riskiluokitusjärjestelmänä pidetään pääosin Suomen nykyinen järjestelmä. Siinä poliisi ilmoittaa tiellä tekemiensä havaintojen perusteella työsuojelupiirille vakavista rikkomuksista. Työsuojelupiiri harkitsee tämän jälkeen yritystarkastuksen tarpeen.

Työryhmä on laatinut soveltamisohjeet EU:n ajo- ja lepoaika-asetukselle. Huhtikuussa voimaan tullut asetus muutti linja- ja kuorma-auton kuljettajien taukoja ja rajasi viikoittaisen ajoajan 56 tuntiin. Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin yhtäjaksoinen tauko. Uutena asetuksessa on taukojen jaottelu. Jos taukoja pidetään neljän ja puolen tunnin ajon välissä, on ensimmäisen oltava vähintään 15 minuuttia ja toisen vähintään 30 minuuttia. Aiemmin tauon on voinut pitää kolmessa 15 minuutin osassa.

Viikoittainen enimmäisajoaika määritellään nyt ensimmäistä kertaa.
Käytännössä asetus ei aiheuta suuria muutoksia Suomessa, sillä kuljettajien viikoittainen ajoaika on nykyäänkin lähes aina alle 56 tuntia.

Suomessa ajo- ja lepoaika-asetus koskee noin 60 000:ta linja- ja kuorma-autonkuljettajaa sekä joitakin satoja ammattimaisessa liikenteessä olevia liikennetraktorin kuljettajia. Asetus ei koske linja-autojen paikallisliikennettä.

Ajoaikoihin sallittavista kansallisista poikkeuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Poikkeuksia voi olla harvaan asutuilla alueilla ja ne voivat koskea esimerkiksi teuraseläinkuljetuksia, hinausajoneuvoja ja bussien reittiliikenteen taukoja. Suomen ehdotuksesta odotetaan parhaillaan Euroopan komission suostumusta.

Työryhmä ehdottaa, että liikenne- ja viestintäministeriö perustaisi pysyvän työryhmän käsittelemään ajo- ja lepoaikasäännösten tulkintoja ja ongelmia.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488
ylitarkastaja Topi Sirén, puh. (09) 160 28457 tai 040 774 3496


Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän ohje ja EU:n asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoajoista ovat ministeriön sivuilla osoitteessa www.mintc.fi/kuljetus.