Takaisin

Työryhmä löysi keinoja yhteysalus- ja lauttaliikenteen kaluston uusimiseksi

Työryhmä löysi keinoja yhteysalus- ja lauttaliikenteen kaluston uusimiseksi

Tiedote 15.05.2007 12.02 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä haluaa vauhdittaa yhteysalusten ja maantielauttojen uusiutumista uudenlaisella hankintamenettelyllä. Pitkän aikavälin tavoitteena on säästää valtion kustannuksia lisäämällä kilpailua.

Mietinnön mukaan tarkoituksena on saada vähintään 3-5 toimijaa tarjoamaan lauttaliikennepalveluja. Markkinoiden syntymisen arvioidaan kestävän kymmenkunta vuotta.

Merenkulkulaitos tilaa nykyään yhteysalusliikennettä ja Tiehallinto maantielauttaliikennettä. Yhteysaluksilla kuljetaan pidempiä matkoja, maantielautat taas ovat enimmäkseen lyhyitä välejä ajavia losseja.

Palveluita ovat tuottaneet pääasiassa Varustamoliikelaitos Finstaship ja Tieliikelaitos Destia. Työryhmä esittää näiden toimintojen yhdistämistä. Kyseeseen voisi tulla uuden liikelaitoksen perustaminen tai palveluitten keskittäminen Varustamoliikelaitokseen. Ihmisten liikkuminen ulkosaaristossa ja muilla alueilla, joilla ei synny markkinaehtoista tarjontaa, tulisi turvata asettamalla liikelaitokselle julkisen palvelun velvoite.

Työryhmän ehdotukset eivät vaikuta juuri käynnistettyyn Destian yhtiöittämiseen. Destia on tarkoitus yhtiöittää vuoden 2008 alusta nykyisine tehtävineen.

Työryhmän esittämistä hankintakeinoista perusratkaisu olisi kokonaispalvelu-urakoiden käyttäminen. Mallissa kaikilta palvelun tarjoajilta edellytettäisiin uusia tai uudenveroisia aluksia ja sopimukset tehtäisiin 10-15 vuodeksi. Ratkaisulla voitaisiin parhaiten turvata liikenteen palvelutaso ja saavuttaa suurimmat tuottavuushyödyt. Aluskannan keski-iän laskeminen 20 vuoteen edellyttäisi lähivuosien aikana noin 100 miljoonan euron panostusta.

Siirtymäaikana olisi mahdollista käyttää myös kehittämisurakoita, joissa palvelun tilaaja hankkii aluksen ja vuokraa sen tarjouskilpailun voittaneelle yksityiselle yritykselle. Kehittämisurakat madaltaisivat uusien yritysten tuloa markkinoille. Nykyistä aluskantaa hyödyntävässä hankintamallissa palveluita tarjoava liikelaitos vuokraisi omistamaansa kalustoa kilpailijoilleen.

Työryhmä luovutti mietintönsä liikenneministeri Anu Vehviläiselle 15. toukokuuta. Mietintö lähetetään lausuntokierrokselle, joka kestää kesäkuun loppuun.

Mietinnön työstämiseen osallistuivat Tiehallinto, Merenkulkulaitos, Region Åboland, Saaristoasiain neuvottelukunta ja Varsinais-Suomen liitto. Mietintöä valmistellessaan työryhmä kuuli muun muassa Kilpailuvirastoa sekä Destian ja Finstashipin henkilöstön edustajia.

Yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen tilaamiseen käytetään vuosittain noin 38 miljoonaa euroa. Merenkulkulaitoksen tilaamat yhteysalukset liikennöivät kesäisin 14:llä ja talvisin 12 reitillä. Tiehallinnon tilaamaa maantielauttaliikennettä on 43 liikennepaikalla, joista 36:lla liikennöi vaijerilla kulkeva lossi.

Hallitusohjelman mukaan saaristoliikenteen palveluissa turvataan vähintään nykytaso.
Lisätietoja:
työryhmän pj, rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520