Takaisin

Työryhmä: Matkojen yhdistely laajennettava koko maahan, tavoitteena 22 milj. euron säästöt vuodessa

Työryhmä: Matkojen yhdistely laajennettava koko maahan, tavoitteena 22 milj. euron säästöt vuodessa

Tiedote 07.05.2004 09.57 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä esittää, että Suomeen perustettaisiin 20 matkojenyhdistelykeskusta (MYK), joista jokainen kattaisi vähintään 250 000 asukkaan alueen. Tämä laajentaisi toiminnan koko maahan.

Työryhmä luovutti mietintönsä liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle perjantaina 7. toukokuuta.

Matkojen yhdistelyllä olisi mahdollista saavuttaa vuodessa noin 22 miljoonan euron säästö yhteiskunnan korvaamien matkojen kustannuksissa. Kelan vuotuisiksi nettosäästöiksi arvioidaan 11 miljoonaa, kuntien ja sairaanhoitopiirien 6,5 miljoonaa ja valtion 4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi MYK-toiminta pelastaisi maaseudun supistumassa olevia joukkoliikennepalveluja, koska kuljetukset ovat kaikille matkustajille avoimia.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää saavutettavissa olevia säästöjä merkittävinä. Luhtanen korostaa, ettei säästöjen saaminen edellytä mittavia investointeja esimerkiksi uuteen organisaatioon tai tietojärjestelmään.

- Huolimatta hyvistä pyrkimyksistä ei valtionhallinnossa ole juurikaan tähän mennessä pystytty eri ministeriöiden välillä sellaiseen yhteistyöhön, jonka tuloksena voidaan osoittaa uusien menettelytapojen säästävän kaikilta osapuolilta selvää rahaa. Työryhmän lopputuloksena on, että vähemmällä rahalla saadaan parempaa palvelua. Tämä on poikkeuksellista, Luhtanen toteaa.

Tähän saakka matkojen yhdistelystä on erilaisia kokeiluja, joilla ei ole ollut yhtenäistä toimintamallia. Matkojenyhdistelykokeilujen tulokset osoittavat, että matkojen tilaamiseen ja kuljetuksiin on pääsääntöisesti oltu tyytyväisiä.

Matkojen yhdistelyn vakiinnuttaminen on yksi hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän puoltamasta viidestä toimenpiteestä, joilla joukkoliikenteen asemaa pyritään parantamaan hallitusohjelman edellyttämällä tavalla.

Matkojenyhdistelykeskukset yhdistelevät yhteiskunnan korvaamia matkoja kuten koulukyytejä, vammaisten kuljetuspalveluja, vanhusten kotihoitoon liittyviä matkoja ja terveyskeskuskäyntejä. Kuljetukset ovat samalla avointa joukkoliikennettä, eli matkan voi tilata kuka tahansa. Mikäli asiakkaan tilanne niin vaatii, matkat tehdään edelleenkin erilliskuljetuksina.

Poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus siitä, kuinka matkojen yhdisteleminen hallinnoitaisiin ja rahoitettaisiin.

Työryhmä ehdottaa matkojenyhdistelykeskusten määrän voimakasta lisäämistä. Nykyisestä kuudesta keskuksesta määrä kasvaisi kahteenkymmeneen. MYK-alueiden tarkempi määrittely annettaisiin mietinnön mukaan lääninhallitusten tehtäväksi. Työryhmä arvioi alustavasti, että Etelä-Suomen läänissä tarvitaan kahdeksan keskusta, Länsi-Suomessa 7-8, Itä-Suomessa 2-3, Oulun läänissä kaksi ja Lapin läänissä yksi keskus.

Lääninhallitukset voisivat osallistua MYK-toiminnan käynnistämisen rahoitukseen kahden vuoden ajan. Tämä vaatisi valtion talousarviopäätöstä siitä, että joukkoliikenteen määrärahoja voitaisiin käyttää myös matkojen yhdistelystä aiheutuviin kustannuksiin ja yhdistelyä koskevaan tiedotustoimintaan.

MYK-toiminnan valtakunnallisesta suunnittelusta ja ohjauksesta vastaisi työryhmän ehdotuksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö, jota avustaisi yhteistyön osapuolista koostuva seurantaryhmä. Lääninhallitukset johtaisivat läänitason toimintaa yhteistyökumppaneinaan kunnat, sairaanhoitopiirit ja Kela.

Yhdistelypalvelujen hankinnasta järjestettäisiin alueellisia tarjouskilpailuja. MYK-operaattorin valitsisi lääninhallitus, joka solmisi valitun tarjoajan kanssa noin viiden vuoden mittaisen sopimuksen.

Matkojen yhdistelystä aiheutuvien kustannusten rahoituksessa pyritään valtakunnallisesti yhtenäiseen malliin, jossa otetaan huomioon hyötyjä maksaa -periaate. Rahoitusjärjestelyt eivät aiheuta muutoksia perusteisiin, joilla valtion ja kunnan kuljetus- tai korvausvelvoitteista aiheutuvat kustannukset jaetaan.

Työryhmän mietintö lähetetään kuukauden mittaiselle lausuntokierrokselle eri ministeriöihin ja toimintaan osallistuville tahoille. Tämän jälkeen asia siirtyy poliittiseen käsittelyyn kesäkuussa. Tarkoitus on, että hankkeen toteuttaminen käynnistyy vuoden 2005 alussa.

<i>Yhteiskunnan korvaamien matkojen järjestämisen hallinnointi ja rahoitus. Matkojenyhdistelytyöryhmän mietintö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 25/2004. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005. Raportti on myös pdf-muodossa ministeriön Internet-sivuilla</i>

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. (09) 160 28322
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen kuntaliitto, puh. (09) 771 2700
johtaja Pekka Morri, Kansaneläkelaitos, puh. 0204 341 324