Työryhmä: Toimikunta mukaan postinumerojärjestelmän ylläpitoon

Uutinen 15.02.2013 14.21 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa keinoja postinumerojärjestelmän avoimuuden parantamiseksi. Työryhmä ehdottaa, että postinumerojärjestelmän ylläpitoon tulisi mukaan uusi neuvoa-antava toimikunta.

Viestintäviraston ja Itellan ohella toimikuntaan kuuluisivat myös muut keskeiset postinumerojärjestelmää hyödyntävät toimijat, joiden toimintaan järjestelmä vaikuttaa merkittävästi. Käytännön ylläpito olisi edelleenkin Itella Posti Oy:n vastuulla.

Toimikunnan kautta myös muut toimijat ja intressiryhmät voivat vaikuttaa esimerkiksi postinumeromuutoksiin jo ennakolta. Lisäksi toimikunta voisi toimia myös muutoin vakiintuneena kanavana postinumerojärjestelmän kehittämisessä.

Työryhmä selvitti myös, voitaisiinko postinumerojärjestelmä siirtää Viestintäviraston ylläpitämäksi. Tätä työryhmä ei pitänyt tarkoituksenmukaisena.

Työryhmä esittää myös, että postilaissa asetettaisiin postinumerojärjestelmän ylläpitäjälle velvoite tarjota postinumerotiedot maksutta kaikkien saataville siten, että ne ovat helposti sähköisesti ladattavissa. Tavoitteena on, että postinumerotietoja voitaisiin jatkossa hyödyntää yhä enemmän uusien palvelujen ja innovaatioiden kehittämisessä.

Työryhmän osoiterekisteriä koskeva selvitys valmistuu toukokuun lopussa, minkä jälkeen sekä postinumero- että osoiterekisteriselvitys lähetetään lausuntokierrokselle.

Työryhmän työ kytkeytyy liikenne- ja viestintäministeriön Kide-hankkeeseen, jonka yksi osa-alue on julkisen tiedon avaaminen.

Julkisen sektorin tietoaineistojen avoimuutta pyritään tällä hetkellä parantamaan kaikilla valtion sektoreilla. Avoin tieto mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen, edistää uuden yritystoiminnan ja tutkimuksen kehittymistä ja palvelee samalla myös kaikkia kansalaisia.

Postinumerotiedot ovat verrattavissa merkitykseltään muuhun julkisen sektorin tarjoamaan tietoon, sillä ne ovat yhteiskunnan keskeistä perustietovarantoa. Postinumerotietoja ylläpitää Itella Posti Oy, joka on valtion omistaman Itella Oyj:n tytäryhtiö.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Elina Thorström, 0295 34 2393