Takaisin

Työryhmältä kaksi esitystä väylämaksujen uudistamiseksi

Työryhmältä kaksi esitystä väylämaksujen uudistamiseksi

Tiedote 30.06.2005 11.51 fi

Merenkulun väylämaksuja selvittänyt työryhmä on tehnyt kaksi vaihtoehtoista esitystä väylämaksujärjestelmän uudistamiseksi. Ensimmäinen ehdotus perustuu nykyiseen tapaan alusten jääluokkiin. Toisessa maksun perusteena olisivat aluksen jäissäkulkuominaisuudet.

Työryhmän ehdotuksista kumpikaan ei vaikuttaisi väylämaksutulojen kokonaistasoon. Väylämaksuja kerättäisiin edelleen noin 76 miljoonaa euroa vuodessa. Sen sijaan yksittäisille aluksille ehdotukset toisivat muutoksia.

Ehdotuksilla halutaan suosia ympärivuotista ja säännöllistä liikennettä. Uudistamisella pyritään varmistamaan, että Suomen vesillä liikkuu jatkossakin hyvin talvioloissa kulkevaa tonnistoa, mikä vähentää jäänmurron tarvetta.

Lisäksi uudistuksen takana ovat epäselvyydet, joita nykyisen väylämaksulainsäädännön tulkinnallisuus on aiheuttanut. Uudistustyöhön on vaikuttanut myös EU:n perusteltu lausuma kotimaanliikenteen vuosimaksun syrjivyydestä.

Kotimaanliikenteen vuosimaksu
ehdotetaan poistettavaksi

Molemmissa ehdotuksissa lasti- ja matkustaja-aluksia kohdeltaisiin samalla tavalla riippumatta siitä, minkä maalaisia ne ovat ja harjoittavatko ne kotimaan vai ulkomaan liikennettä. Tämä merkitsisi, että kotimaanliikenteen vuosimaksusta ja sen tuomasta alennuksesta luovuttaisiin. Tästä seuraa, että suomalaisten ja EU-maiden alusten väylämaksut nousisivat ja muiden maiden alusten maksut laskisivat.

Jääluokat säilyttävä ehdotus yksinkertaistaisi maksujärjestelmää. Ehdotuksessa jääluokat vähenisivät kuudesta neljään. Luokkia olisivat nykyiset IA Super ja IA. Luokat IB ja IC yhdistettäisiin samoin kuin luokat II ja III.

Väylämaksu laskettaisiin kertomalla aluksen koko (nettovetoisuus) jääluokan yksikköhinnalla. Lasti- ja matkustaja-alusten yksikköhinta olisi eri suuruinen.

Indeksin laskemisessa
ei tulkinnanvaraa

Aluksen jäissäkulkuominaisuuksiin perustuva maksu määräytyisi alustyyppikohtaisen jäissäkulkukertoimen, yksikköhinnan ja aluksen koon perusteella.

Alukselle laskettaisiin sen jäissäkulukuominaisuutta kuvaava jäissäkulkuindeksi jakamalla aluksen koneteho sen leveydellä. Mitä korkeampi indeksi on, sitä paremmat jäissäkulkuominaisuudet aluksella ovat.

Indeksiä päädyttiin käyttämään siksi, että se voidaan laskea suoraan luokituslaitoksen alukselle antamista asiakirjoista. Näin maksun määräämisessä ei synny tulkinnanvaraa.

Indeksistä laskettaisiin alukselle jäissäkulkukerroin. Se johdettaisiin siten, että jäissäkulkuominaisuuksiltaan hyvän ja huonon aluksen ero väylämaksussa säilyy samankaltaisena kuin nykyisessä järjestelmässä jääluokkien III ja IA Super välillä.

Ehdotetussa laskentatavassa otetaan huomioon myös aluksen koko. Maksu laskettaisiin kertomalla jäissäkulkukerroin aluksen nettovetoisuudella, joiden tulo kerrottaisiin käyntikerran yksikköhinnalla. Lasti- ja matkustaja-alusten yksikköhinta olisi eri suuruinen kuten toisessakin ehdotuksessa.

Risteilyalusten kohtelu
ehdotuksissa samanlainen

Risteilyaluksiin ja suurnopeusaluksiin suhtaudutaan molemmissa ehdotuksissa samalla tavalla.

Näiden alusten väylämaksu perustuisi alusten kokoon ja käyntikertoihin. Risteilyalusten ja suurnopeusaluksilla tapahtuva liikennöinti on sesonkiluonteista ja tapahtuu avoveden aikaan. Näiden alusten kohdalla ei ole tarvetta liittää väylämaksua alusten jäissäkulkuominaisuuteen.

Risteilyalusten väylämaksutaso säilyisi nykyisenä ja maksukatto yhtä käyntiä kohden olisi 45 000 euroa. Tällä varmistetaan etteivät suurten risteilyalusten väylämaksut nouse kohtuuttoman suuriksi.

Kummassakin ehdotuksessa suurnopeusaluksilta perittäisiin 20 prosenttia suurempaa väylämaksua kuin aiemmin, koska nämä alukset kuluttavat väyliä muita aluksia enemmän.

Lausunnot
elokuun loppupuolella

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää väylämaksutyöryhmän ehdotukset lausuntokierrokselle, joka päättyy 19. elokuuta. Lausuntoja pyydetään keskeisiltä sidosryhmiltä. Kierroksen jälkeen jompikumpi ehdotuksista valitaan ja viedään eduskunnan käsiteltäväksi.

Samaan aikaan lausunnoille lähetetään myös kaksi lakiesitystä jääluokkamääräyksiksi. Ehdotuksissa on otettu huomioon väylätyöryhmän esitykset.


Lisätietoja:

väylämaksutyöryhmän puheenjohtaja
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848

työryhmän sihteerit
ylitarkastaja Tuomo Suvanto, puh. (09) 160 28551 tai 040 777 8127
lakimies Paavo Autere, puh. 0204 484660 tai 040 592 4660