Tiedote 10.06.2016 09.57 fi sv en

Regeringen har beviljat 364 miljoner euro för grundläggande förbättring av trafiklederna åren 2017–2019.

Finansieringen flyttas över från ospecificerade utvecklingsprojekt inom trafiknätet och används till att minska skulden för det eftersatta underhållet av trafiklederna.

Medlen riktas till att förbättra landsvägar, järnvägar och enskilda vägar och till att genomföra trafikprojekt i stadsregioner. Tilläggsfinansieringen kompletterar det åtgärdsprogram för underhållsskulden på 600 miljoner euro som regeringen offentliggjorde i februari 2016.

- Sammanlagt gör regeringen en extra satsning på cirka en miljard euro för att avhjälpa det eftersatta underhållet av trafikleder. Den tilläggsfinansiering som bastrafikledshållningen nu beviljades används till att svara på de behov trafikanterna på olika håll i Finland har. I beredningen av programmet har särskild fokus lagts på näringslivets verksamhetsförutsättningar, pendlingstrafiken och trafiksäkerheten, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Tilläggsfinansieringen fördelas på basis av beslutsunderlag sammanställda av Trafikverket och NTM-centralerna. En stor del av materialet består av nyinsamlad information om kundernas behov.

Landsvägar, enskilda vägar och järnvägar repareras

Av tilläggsfinansieringen anvisas 163 miljoner euro till landsvägarna och 101 miljoner euro till järnvägarna. På landsvägsnätet utförs olika slag av anslutnings- och körfältsarrangemang, iståndsättning av vägar samt arbeten med omkörningsfält och långtradarparkeringar. Det största enskilda projektet finns i Vekaransalmi i Sulkava i Sydöstra Finland där det nuvarande färjpasset ersätts med en bro vars kostnadsförslag är 19,4 miljoner euro.

Av finansieringen riktas en del till att förbättra sådana vägar som är viktiga för näringslivet och till att bygga om vägkonstruktionerna på dem. På riksnivå allokeras 30 miljoner till statsunderstöd för att reparera enskilda vägar. Med tilläggsfinansieringen förbättras bl.a. logistikkedjan och säkerheten vid virkestransporter.

På järnvägsnätet görs en stor satsning för att reparera avsnitten Tammerfors–Seinäjoki och Tuomioja–Brahestad samt kustbanan. På flera banavsnitt och bangårdar förnyas säkerhetsanordningar som är i dåligt skick eller har föråldrad teknik. Moderniseringarna görs för att säkerställa framkomligheten på banorna och punktligheten i tågtrafiken.

- Till exempel en höjning av den högsta tillåtna axelvikten effektiviserar avsevärt industrins och handelns transportkedjor. Iståndsättningen av depåer och spår banar å sin sida väg för att öppna järnvägstrafiken för konkurrens, säger Berner.

Investeringar i fyra stora stadsregioner

I enlighet med gällande avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) riktas en del av medlen till Helsingforsregionen och stadsregionerna Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Dessutom finansieras byggandet av en omfartsväg i Klaukkala söder om Nurmijärvi och ringvägen E18 i Åbotrakten. Tack vare åtgärderna fungerar trafiken i stadsregionerna smidigare och markanvändningen blir flexiblare.

Trafikverket ger öppna och aktuella rapporter om hur åtgärderna framskrider och om konsekvenserna av dem. Finansieringsprogrammet och -objekten finns på Trafikverkets webbplats.

Mer information:

Sabina Lindström, direktör för funktionssäkerhetsenheten, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 576, Twitter @LindstromSabina

Vesa Männistö, ledande sakkunnig, ledningssystemet för tillgångar, Trafikverket, tfn 0295 343 569, Twitter @MnnistVesa