Takaisin

Useita uusia liikenneväylähankkeita käyntiin

Useita uusia liikenneväylähankkeita käyntiin

Tiedote 27.07.2006 17.41 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että vuonna 2007 aloitettaisiin seitsemän uutta tiehanketta. Näistä viisi ei sisälly budjettikehykseen. Uusia ratahankkeita ministeriön budjettiehdotuksessa on kolme ja meriväyliä yksi. Myöskään meriväylä ei sisälly kehykseen.

Ehdotuksessa käynnistettäisiin näin loputkin infraministerityöryhmän vuonna 2004 tämän hallituskauden aikana aloitettaviksi esittämistä liikenneväylähankkeista.

Valtiovarainministeriön ehdotus väyläinvestoinneista on samoilla linjoilla liikenne- ja viestintäministeriön esityksen kanssa. Valtiovarainministeriö puoltaa yhtä lukuun ottamatta liikenne- ja viestintäministeriön listaamia hankkeita.

Ministeriön hallinnonalan budjettiehdotus on kokonaisuudessaan 1 740 miljoonaa euroa (1 474 miljoonaa ilman arvonlisäveroa). Summa on 30 miljoonaa euroa suurempi kuin valtiovarainministeriön ehdotus 1 710 miljoonaa (1 448 ilman alv).

Viisi tiehanketta budjettikehyksen ulkopuolella

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että ensi vuonna käynnistettäisiin viisi sellaista tiehanketta, jotka eivät sisälly budjettikehykseen. Näiden hankkeiden arvo on 265 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 rahoitukseksi esitetään 21,5 miljoonaa euroa.

Kehyksen ulkopuoliset tiehankkeet ovat Kemin kohta ja sillat nelostiellä, osuus Kirkkonummelta Kivenlahteen kantatie 51:llä, Lusi-Mikkeli viitostiellä, Lusi-Vaajakoski nelostiellä sekä Savonlinnan keskusta valtatie 14:llä.

Budjettikehyksen mukaan vuonna 2007 käynnistyvät tiehankkeet ovat Lappeenranta-Imatra kuutostiellä ja väli Turunväylä-Vallikallio Kehä I:llä. Hankkeiden arvo on yhteensä 217 miljoonaa euroa. Ensi vuodeksi niille esitetään kahdeksan miljoonan euron määrärahaa.

Kehyspäätöksen mukaisina uusina ratahankkeina aloitettaisiin ratojen Seinäjoki-Oulu ja Lahti-Luumäki parannustyöt sekä Keski-Pasilan muutokset. Yhteisarvoltaan hankkeet ovat 334 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 rahoitustarve on 10 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö puoltaa omassa budjettiehdotuksessaan muita hankkeita paitsi Lusin ja Mikkelin välistä osuutta viitostiellä.

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys Vaalimaan raja-aseman tiejärjestelyjen rakentamisesta ja Haminan meriväylähankkeen aikaistamisesta sisältyy myös valtiovarainministeriön ehdotukseen. Hankkeiden tarkoituksena on helpottaa Kaakkois-Suomen rakennemuutosalueiden tilannetta.

Satamaväylähanke toteutettaisiin niin, että Hamina ja alueen kunnat hoitaisivat kustannukset nyt, ja valtio maksaisi ne takaisin vuonna 2010. Hankkeen arvo on kahdeksan miljoonaa euroa.

Perusväylänpidon määrärahoissa vielä vajetta

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa käytettäisiin 555 miljoonaa euroa tieverkon ja 264 miljoonaa euroa rataverkoston kunnossapitoon. Vesiväyliin ja jäänmurtoon osoitetaan 94 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää budjettineuvotteluissa budjettikehyksen ylittävää lisärahoitusta yhteensä noin 107 miljoonaa euroa, joka kohdistettaisiin pääasiassa perusväylänpidon niin sanottuihin teemahankkeisiin. Summasta 41 miljoonaa euroa käytettäisiin tienpitoon, 58 miljoonaa radanpitoon ja kahdeksan miljoonaa vesiväyliin.

Näillä lisäyksillä estettäisiin pitkällä aikavälillä tieverkon kunnon heikkeneminen ja säilytettäisiin noin 200 uhanalaista ratakilometriä liikennöintikunnossa. Ilman väylänpidon lisärahoitusta on mahdollista, että esimerkiksi nopeusrajoitus jouduttaisiin noin 500 tiekilometrillä laskemaan 100 kilometristä 80 kilometriin tunnissa.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen ehdotetaan 10 miljoonaa euroa.

Joukkoliikennemäärärahojen tarve kehystä suurempi

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen valtiovarainministeriö ehdottaa 83 miljoonaa euroa, joka ylittää budjettikehyksen kahdeksalla miljoonalla.

Valtiovarainministeriön tekemä lisäys on tärkeä. Ilman lisärahoitusta olisi jouduttu tilanteeseen, jossa voitaisiin ostaa esimerkiksi kymmenen kaukojunaa ja 400 bussivuoroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Ostoliikennejunia olisi jäänyt 150 ja lääninhallitusten ostamia bussivuoroja 3600. Lahden ja Helsingin välisen oikoradan lähiliikenteen jatkuvuutta ei pystyttäisi turvaamaan koko vuodeksi.

Saariston yhteysalusliikenteen ostoihin liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa kuuden miljoonan euron määrärahaa ja Merenkurkun liikenteeseen 500 000 euroa. Savonlinnan ja Varkauden lentoliikennettä ostetaan miljoonalla eurolla.

Kauppamerenkulun edistämiseen eli lähinnä ulkomaanliikenteen kilpailuedellytysten turvaamiseen esitetään 60 miljoonan euron määrärahaa.

Lehdistötuki nousee liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa 14,5 miljoonaan. Uutena kohteena esitetään 250 000 euroa käytettäväksi ruotsinkielisten uutispalvelutoimintojen turvaamiseen.

Väylävirastojen yhdistämistä selvitetään osana tuottavuustoimia

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on sitouduttu hallituksen budjettikehyspäätöksen mukaisiin tuottavuustoimiin. Vuoden 2007 budjettiesitys on laadittu siten, että hallinnonalalta vähenee ensi vuoden aikana 60 henkilötyövuotta. Määrärahoja säästyy 1,5 miljoonaa euroa. Kehyspäätöksessä vuoteen 2011 mennessä henkilötyövuosia tulee vähentää kaikkiaan 480.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen ryhtyy selvittämään, kannattaisiko Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos yhdistää. Pursiainen tekee alustavan arvion siitä, mitä hyötyä ja mitä haittaa olisi siitä, että kolme väylävirastoa yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi.

Virastojen päälliköt eli Tiehallinnon Eero Karjaluoto, Merenkulkulaitoksen Markku Mylly ja Ratahallintokeskuksen Ossi Niemimuukko osallistuvat selvityksen tekoon.

Selvitystyö valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Sen perusteella päätetään, onko yhdistymisen valmistelu syytä käynnistää.

Liikenne- ja viestintäministeriö on jo aiemmin antanut alaisilleen Ilmatieteen laitokselle ja Merentutkimuslaitokselle tehtäväksi suunnitella yhteistyönsä kehittämistä. Myöskään näiden tieteellisten laitosten yhdistämistä ei suljeta pois.Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742
osastopäällikkö Liisa Ero (viestinnän tuet), puh. (09) 160 28461 tai 050 555 0072
rakennusneuvos Mikko Ojajärvi (liikenneväylät), puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520
rakennusneuvos Juhani Tervala (liikennepalvelut), puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, puh. (09) 160 28466 tai 0400 470 005