Utredning: Den finländska sjöfartsmarknaden fungerar väl

Pressmeddelande 02.05.2022 11.24 fi sv en

Fartyg i Östersjön (Bild: Teemu Tretjakov/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har gett ut en rapport om den finländska sjöfartsmarknaden. I rapporten beskrivs sjöfartsmarknadens nuläge och bedöms sektorns utveckling fram till 2030.

Rapporten har utarbetats innan Rysslands invasion av Ukraina. Därför kan det redan ha skett väsentliga ändringar i en del av de framtidsvisioner och analyser som presenteras i rapporten.

Ministeriet beställde utredningen för att få en övergripande bild av sjöfartsmarknaden. Utredningen har i huvudsak gjorts av forskningsgruppen Maritime Business & Policy vid Åbo handelshögskola vid Åbo universitet.

Kostnadseffektiva transporttjänster

Sjötransporterna är en central och nödvändig del av en fungerande utrikeshandel, särskilt för Finland.

Sjöfartsmarknaden erbjuder det finländska näringslivet kostnadseffektiva transporttjänster, trots att kraven på vintersjöfart begränsar antalet rederier och fartyg på marknaden.

Enligt utredningen fungerade marknaden för sjöfart väl vid årsskiftet 2021–2022. Finlands utrikeshandel har fungerat så gott som utan problem under hela coronapandemin. Coronapandemin har försvårat i synnerhet container- och passagerarbilfärjetrafiken. När det gäller lastning har rederiernas situation till och med förbättrats.

Försörjningsberedskapen inom sjöfarten var god i slutet av 2021.

Reglering inverkar på konkurrenskraften

Ändringar i verksamhetsmiljön inverkar på lönsamheten och den ömsesidiga konkurrensställningen för olika fartygstyper.

Konkurrenskraften inom den finskregistrerade passagerarbilfärje- och ro-pax-trafiken har varit god, men den ser ut att försämras under de närmaste åren, i synnerhet på marknaden för bulklaster som direkt påverkas av internationell konkurrens.

Inom Internationella sjöfartsorganisationen IMO och Europeiska unionen har det redan införts och kommer det att införas miljöreglering som kan ha mer konsekvenser för Finland än för konkurrentländerna. Andelen utrikeshandel som idkas med isförstärkta ro-ro-, ro-pax- och passagerarfartyg är i Finland den största i världen. Bränsleförbrukningen per lastenhet för dessa fartyg är betydligt högre än för andra fartygstyper.Över 80 procent av vår varuhandel sker sjövägen. Största delen av denna består av närsjöfart inom EU, som EU-regleringen fullt ut gäller.

Tillgången på kompetent personal är en utmaning för sjöfartsbranschen. Det är viktigt att öka branschens attraktionskraft samt att utveckla utbildningen och forskningen inom den.

Ytterligare information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751, miikka.rainiala@gov.fi

Konsta Luukka, specialsakkunnig, tfn 050 476 1595, konsta.luukka@gov.fi