Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset Trafin vastuulle

Uutinen 17.10.2013 15.11 fi

Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevaa norminantovaltaa annettaisiin nykyistä laajemmin Liikenteen turvallisuusviraston vastuulle.

Esityksen mukaan Trafille myönnettäisiin valtuudet antaa myös tie- ja rautatiekuljetuksia koskevia turvallisuusmääräyksiä. Valtuuksien saamisen jälkeen Trafi valmistelisi kaikki tie-, rautatie-, ilmailu ja meriliikenteen VAK-kuljetuksia koskevat teknisluonteiset määräykset.

Voimassa olevat säännökset on annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksina.

Hallitus päätti VAK-kuljetuksia koskevan lain muutosesityksen antamisesta eduskunnalle 17. lokakuuta 2013. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.