Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien onnettomuuksien ehkäisy perustuu riskien ymmärtämiseen

Tiedote 10.06.2009 12.57 fi sv

Vaarallisten aineiden kuljetuskeskittymissä, kuten ratapihoilla, satamissa ja tieliikennekeskuksissa, on mahdollisuus suuronnettomuudelle. Onnettomuuksia ennakoimaan on nyt kehitetty arviointimenetelmä, josta on apua esimerkiksi maankäytön suunnittelussa.

Arviointimenetelmässä luokitellaan kuljetuskeskittymän ympäristön riskitaso ja havainnollistetaan mahdollisen onnettomuuden vaikutusalue kartalla. Menetelmän avulla kaavoittaja pystyy arvioimaan alueen sopivuutta esimerkiksi herkästi haavoittuvalle toiminnolle, kuten päiväkodille tai sairaalalle.

Menetelmässä huomioidaan mahdollisen suuronnettomuuden vaikutukset ja todennäköisyydet kolmiportaisella asteikolla, joka ottaa huomioon ihmiselle aiheutuvat riskit ja riskien mahdolliset vaikutukset rakenteille ja ympäristölle. Asteikko huomioi sekä tilastoista saatavan tiedon että subjektiivisen asiantuntija-arvion. Riskinarvioinnin helpottamiseksi asteikon todennäköisyysluokat on suhteutettu muihin tunnistettuihin riskeihin, kuten liikenneonnettomuuteen.

Menetelmän avulla voidaan arvioida myös riskienhallintakeinojen kustannuksia ja hyötyjä, mikä auttaa tunnistamaan ja valitsemaan kuhunkin kuljetuskeskittymään sopivat turvatoimet. Arviointimenetelmää on mahdollista hyödyntää myös muualla liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Suuronnettomuusriskien arviointimenetelmä on osa liikenne- ja viestintäministeriön, sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön ja eräiden muiden tahojen yhteistä KERTTU-hanketta. Hankkeen toteutti Gaia Consulting Oy.

KERTTU-hankkeessa määriteltiin ensimmäistä kertaa Suomessa, miten tunnistetaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) ja kuljetuskeskittymiin liittyvät suuronnettomuusriskit ja millä keinoilla näitä riskejä voidaan hallita. Hankkeen tuloksena syntynyt raportti "VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa - maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta" esiteltiin 10. kesäkuuta liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä seminaarissa Helsingissä.

Kuljetuskeskittymien turvallisuuden arviointityöhön osallistuivat liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sisäasiainministeriö, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus, Rautatievirasto, Turun kaupunki, Porin kaupunki ja Porin satama, Hämeenlinnan kaupunki, VR-Yhtymä Oy, Palmberg TKU Oy, Sato Oyj, Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä Suomen Säiliöautoliitto ry. Kehitystyöhön liittyviin työpajoihin ja haastatteluihin osallistui myös Turvatekniikan keskus, Onnettomuustutkintakeskus, Säteilyturvakeskus sekä useita muita toimijoita.


Lisätietoja:

Liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. (09) 1602 8563, 0400 724 5010
Ylitarkastaja Matti Laitio, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 958
Pelastusylitarkastaja Rami Ruuska, sisäasiainministeriö,
puh. (09) 1604 2919, 050 456 0009
Liiketoimintajohtaja Ylva Gilbert, Gaia Consulting Oy, puh. 0400 756 358

Julkaisun tiedot:

VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa - maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta. KERTTU-hankkeen loppuraportti.
Y. Gilbert, A. Kumpulainen, J. Lunabba, T. Raivio. Gaia Consulting Oy.
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 24/2009

ISSN 1457-7488 (painotuote)
ISSN 1795-4045 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-243-057-1 (painotuote)
ISBN 978-952-243-058-8 (verkkojulkaisu)