null Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua yhdenmukaistetaan

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua yhdenmukaistetaan

Tiedote 23.03.2017 13.33 fi sv en

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta 23. maaliskuuta. Esityksen tarkoituksena on varmistaa yhteiset tekniset standardit vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus- ja tankkauspisteille. Lisäksi tarkoituksena on asettaa kriteerit kuluttajille ja käyttäjille annettavista tiedoista, jotka koskevat vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä ja hintoja sekä lataus- ja tankkauspisteiden sijaintia.

Esityksellä edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, jotta liikenteen riippuvuus öljystä pienenisi ja liikenteen haitalliset ympäristövaikutukset vähenisivät.

Esityksen tarkoituksena on edesauttaa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittymistä Suomessa osana EU:n laajuista verkkoa. Julkisten lataus- ja tankkauspisteiden tulisi kaikkialla EU:ssa olla tekniseltä toteutukseltaan samanlaisia, jotta liikennöinti vaihtoehtoisilla käyttövoimilla onnistuisi sujuvasti yli maiden rajojen.

Lakiesityksellä edistetään hallitusohjelman ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut”- hanketta.

- Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävillä liikennevälineillä on keskeinen rooli Suomelle asetettujen kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Siksi on erittäin tärkeää että Suomeen syntyy muun Euroopan kanssa yhtenäinen lataus- ja tankkausasemaverkosto, mikä tukee osaltaan uusien käyttövoimien yleistymistä myös Suomen autokannassa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Lain soveltamisalaan kuuluvat vain julkiset tankkaus- ja latauspisteet. Julkisella tankkaus- ja latauspisteellä tarkoitetaan pistettä, johon kenellä tahansa käyttäjällä on vapaa pääsy ja jota tarjotaan käyttäjille kaupallisessa tarkoituksessa tai kaupallisen toiminnan yhteydessä. Tankkaus- ja latauspiste on julkinen myös, jos toiminnan harjoittaja itse on määritellyt sen julkiseksi. Julkisia, kaupallisen toiminnan yhteydessä tarjottavia latauspisteitä ovat esimerkiksi pysäköintipalvelun tai kauppakeskuksen pysäköinnin yhteydessä tarjottavat latauspisteet.

Kiinteistöillä asuntojen tai työpaikkojen yhteydessä sijaitsevat latauspisteet eivät yleensä ole julkisia, koska niiden käyttö on yleensä rajattu vain tietyille käyttäjille. Sama koskee myös lataus- ja tankkauspisteitä, joita voivat käyttää vain tietyt ajoneuvot kuten esimerkiksi erittäin suuritehoista lataamista hyödyntävät autot tai sähköbussit.

Esitetty laki on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on pannaan täytäntöön vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskeva direktiivi. Esitystä edeltää direktiivin asettama velvoite luoda kansallinen toimintakehys liikenteen alan vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi 2. helmikuuta Suomen kansallisen ohjelman vuosille 2017-2030 liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Eleonoora Eilittä, p. 0295 34 2089, etunimi.sukunimi@lvm.fi

liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, p. 0295 34 2560, etunimi.sukunimi@lvm.fi