null VAK-kuljetusten turvallisuusinformaatioon täsmennyksiä

VAK-kuljetusten turvallisuusinformaatioon täsmennyksiä

Uutinen 23.04.2009 13.47 fi

Vaarallisten aineiden kuljetusta raiteilla (Vainikkala)

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusinformaatiota koskevat asetukset muuttuvat. Muutoksilla halutaan tehostaa tiedon välitystä ja ennakoida toimintatapoja mahdollisen onnettomuuden sattuessa.

Hallitus päätti VAK-kuljetuksia koskevien asetusmuutosten sisällöstä 23. huhtikuuta. Asetukset on tarkoitus tulla voimaan 1. toukokuuta 2009. Asetusmuutosten myötä Suomi ottaa käyttöön EU-direktiivin mukaiset vaarallisten aineiden sisämaan tie- ja rautatiekuljetuksia koskevat säännökset.

Tieliikenteen osalta asetusmuutos tarkoittaa, että kuljetusyrittäjä vastaa VAK-ajoneuvon kuljettajalle hyvissä ajoin annettavista kirjallisista turvallisuusohjeista. Aiemmin tämä velvoite kuului VAK-aineen lähettäjälle.

Rautatieliikennettä koskeva muutos täsmentää ratapihojen turvallisuusselvitystä. Jatkossa turvallisuusselvitys on uusittava aina kun ratapihan välittömässä läheisyydessä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Tällainen muutos voisi olla esimerkiksi kemikaalivaraston tai herkästi haavoittuvan toiminnon, kuten sairaalan tai päiväkodin, kaavoittaminen ratapihan lähelle.

Lisäksi kaikissa radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa on kuljetusyrityksen aina ilmoitettava muille kuljetuksen osapuolille ja Säteilyturvakeskukselle säteilyarvojen mahdollisista ylityksistä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin vaaran poistamiseksi.

Turvallisuusinformaatiota koskevien säädösten lisäksi henkilöstön koulutussäännöksiä täydennetään siten, että VAK-kuljetusten kanssa työskentelevillä henkilöillä tulee olla asianmukainen koulutus ennen kuin hän ryhtyy hoitamaan VAK-kuljetuksiin liittyviä tehtäviä. Ennen koulutusta henkilö voi kuitenkin suorittaa tehtäviä harjoitteluluontoisesti koulutetun henkilön valvonnassa.