Takaisin

VAK-strategia: Kuljetusketjun kaikki osat turvallisiksi

VAK-strategia: Kuljetusketjun kaikki osat turvallisiksi

Tiedote 07.06.2006 14.00 fi

Vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK) pyritään saamaan turvallisiksi ja sujuviksi koko kuljetusketjun matkalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuljetusreitit ja kuljetuskalusto ovat kunnossa, määräyksiä noudatetaan ja yritykset toimivat asiantuntevasti ja vastuullisesti.

Tavoitteet on esitetty liikenne- ja viestintäministeriön uudessa VAK-strategiassa, joka julkistettiin 7. kesäkuuta. Strategia on ensimmäinen laatuaan ja ulottuu vuoteen 2015. Se kattaa kaikki kuljetusmuodot.

Strategiassa painottuvat onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisy, koulutus ja kohdennettu tiedotus.

Vaarallisten aineiden kuljetus on varsin kansainvälistä toimintaa. Tästä syystä on tärkeää päästä kansainvälisesti harmonisoituun lainsäädäntöön. Keskeistä on myös edistää eri kuljetusmuotojen määräysten yhdenmukaistamista. Erityistä huomiota strategiassa kiinnitetään Venäjän ja Suomen välisten rautatiekuljetusten turvallisuusmääräyksiin.

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa viranomaisten ja hallinnonalojen välillä tulee edelleen kehittää, koska vaarallisia aineita koskevat määräykset ja niiden valvonta jakautuvat useille eri tahoille.

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla. Kemikaalien käyttöön ja valmistukseen liittyvät säännökset kuuluvat puolestaan sosiaali- ja terveysministeriölle sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kuljetuksia valvovat poliisi, tulli ja rajavartiosto. Lisäksi VAK-alaan on kytkentöjä pelastustoimella ja ympäristöviranomaisilla.

Kuljetusten turvallisuudessa ja logistisen ketjun toimivuudessa on keskeisenä elementtinä alan toimijoiden koulutus vaarallisten aineiden kuljetuksiin sekä se, että he saavat VAK-vaatimuksista ajantasaista tietoa helposti.

Kaikilla, joiden työtehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kuljetuksiin, tulee olla tehtävänmukainen koulutus. Strategian mukaan turvallisuusneuvonantajajärjestelmän on ulotuttava kattavasti myös lähettävään teollisuuteen.

Koska VAK-säädöksiä uudistetaan jatkuvasti, kiinnittää ministeriö huomiota tehokkaaseen tiedottamiseen. Tiedon on oltava aina ajan tasalla, ymmärrettävää ja helposti saatavilla.


Lisätietoja
liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue, puh. (09) 160 28563 tai 040 724 5010