null Valtio ja Helsingin sekä Turun seutujen kunnat solmivat MAL-aiesopimuksen kaupunkialueiden kehittämiseksi

Valtio ja Helsingin sekä Turun seutujen kunnat solmivat MAL-aiesopimuksen kaupunkialueiden kehittämiseksi

Tiedote 20.06.2012 12.53 fi sv

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Helsingin seudun ja valtion sekä Turun seudun ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimukset vuosille 2012-2015 allekirjoitettiin 20. kesäkuuta.

Aiesopimuksilla tuetaan kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.

Helsingin seudulle lisää kohtuuhintaisia asuntoja

Helsingin seudun aiesopimuksen keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikkumismuotojen edistäminen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Helsingin seudun asuntotuotantotavoitteeksi asetetaan 12000-13000 asunnon rakentaminen vuosittain. Kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseksi ARA-vuokra-asuntotuotannon osuuden tulee olla uudistuotantotavoitteesta vähintään 20 prosenttia. Aiesopimus sisältää myös kuntakohtaiset kiintiöt, joihin kunnat sitoutuvat.

"Tämä on historiallinen tilanne. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun liikennejärjestelmää sekä tontti- ja asuntotarjontaa koskevat aiesopimukset yhdistetään Helsingin seudulla samaan kokonaisuuteen", asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru sanoo.

"Sopimuksella edistetään yhtenäistä metropolipolitiikkaa ja vauhditetaan erityisesti normaalien vuokra-asuntojen tuotantoa. Sovitut tavoitteet on nyt myös saavutettava. Kuntien on sitouduttava kuntakohtaisiin asuntotuotantovelvoitteisiin. Kohtuuhintaisia asuntoja täytyy saada lisää ihan tavallisille pieni- ja keskituloisille työssäkävijöille", Kiuru painottaa.

Helsingin seudun kunnat laativat yhteisen maankäyttösuunnitelman, jossa sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen. Samalla valtio sitoutuu tukemaan liikennejärjestelmien toimivuutta ja maankäytön kehittämiseen liittyviä hankkeita alueella.

Sopimuksen osapuolina ovat Helsingin seudun kuntien lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Helsingin seudun liikenne (HSL).

Turun kaupunkiseutu tiivistää yhteistä maankäytön suunnittelua

Turun aiesopimuksen keskeinen tavoite on tukea kuntien valmisteleman, vuoteen 2035 tähtäävän rakennemallin toteutumista. Aiesopimuksessa kunnat sitoutuvat muun muassa laatimaan yhteisen seudullisen asunto- ja maankäyttösuunnitelman vuosille 2014-2017 sekä kohdentamaan kaavoitusta ensisijaisesti joukkoliikenteen läheisyyteen taajama-alueille. Lisäksi kunnat laativat haja- ja lieverakentamisen ohjauksen seudulliset periaatteet.

Kunnat laativat ja hyväksyvät myös kuntakohtaiset toimenpide- ja kaavoitusohjelmat rakennemallin toteuttamiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Asuntotarjontaa lisätään 78 000 uudella asunnolla vuoteen 2035 mennessä (3400-3500 asuntoa vuosittain). ARA-vuokra-asuntotuotannon osuuden tulee olla uudistuotantotavoitteesta vähintään 20 prosenttia.

Iso maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen kohta sopimuksessa on pikaraitiotiehanke, jonka suunnittelusta on valtion ja seudun kanssa sovittu. Raitiotie edellyttää ja toisaalta luo edellytyksiä kaupunkirakenteen eheytymiseen.

"On hienoa huomata, että Turun seutu on päässyt hyvään vauhtiin seudullisessa suunnittelussa ja yhteistyössä. Yhteisen rakennemallin laatiminen osoittaa oikeansuuntaista näkemystä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen. Emme voi enää toimia erillisinä yksiköinä, vaan kaikessa toiminnassa on huomioitava myös naapuri ja se, mitä aidan toisella puolella tapahtuu", liikenneministeri Merja Kyllönen toteaa.

Turun seudun aiesopimuksen osapuolina ovat Turun kaupunkiseudun kunnat sekä ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja
Rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö, puh. 040 506 1168, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Leena Sirkjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 0295 342 402 etunimi.sukunimi@lvm.fi

Asunto- ja viestintäministeri Kiurun erityisavustaja, Kalervo Haverinen, puh. 050 331 6914, etunimi.sukunimi@lvm.fi

Liikenneministeri Kyllösen erityisavustaja Sarianne Hartonen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 0295 342 325, etunimi.sukunimi@lvm.fi

Kaupunginsihteeri Tanja Sippola-Alho, Helsingin kaupunki, puh. 040 8468 265, etunimi.sukunimi@hel.fi

Yhteistyöjohtaja Johanna Viita, KUUMA-seutu, puh. 040 7530 630, etunimi.sukunimi@kuuma.fi

Kaupunginjohtaja, Turun kaupunkiseudun Paras-ohjausryhmän esittelijä Aleksi Randell, Turun kaupunki, puh. 0400 500 822, etunimi.sukunimi@turku.fi